Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1538 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzona w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-07
Data wydania:2001-10-02
Data wejscia w życie:2002-02-12
Data obowiązywania:2002-11-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1538 z 2002


Strona 1 z 80
1538

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzona w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 17 czerwca 1994 r. została sporządzona w Paryżu Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce Strony niniejszej konwencji, potwierdzając, że istoty ludzkie na obszarach zagrożonych lub doświadczonych suszami są w centrum zainteresowania działań mających na celu zwalczanie pustynnienia i łagodzenie skutków susz, odzwierciedlając naglące zaniepokojenie społeczności międzynarodowej, w tym państw i organizacji międzynarodowych, szkodliwymi skutkami pustynnienia i susz, świadome, że suche, półsuche i okresowo suche obszary stanowią znaczną część powierzchni lądów Ziemi oraz że są one środowiskiem życia i źródłem utrzymania dla wielkiej części jej ludności, uznając, że pustynnienie i susze są problemami o wymiarze globalnym, gdyż wywierają wpływ na wszystkie regiony świata, i że konieczne są wspólne działania społeczności międzynarodowej w celu zwalczania pustynnienia i/lub łagodzenia skutków susz, biorąc pod uwagę wielką liczbę państw rozwijających się, a zwłaszcza państw najmniej rozwiniętych wśród państw dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, oraz szczególnie tragiczne konsekwencje tych zjawisk w Afryce, biorąc również pod uwagę, że pustynnienie powodowane jest przez złożone oddziaływania pomiędzy czynnikami fizycznymi, biologicznymi, politycznymi, społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi, rozważając wpływ handlu i odnośnych aspektów międzynarodowych stosunków ekonomicznych na możliwości odpowiedniego zwalczania pustynnienia przez kraje dotknięte,

Dziennik Ustaw Nr 185                — 11803 —                Poz. 1538


świadome, że zrównoważony wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i likwidacja ubóstwa są priorytetami w dotkniętych państwach rozwijających się, zwłaszcza w Afryce, i że są one niezbędne dla osiągnięcia celów trwałego rozwoju, mając na uwadze, że pustynnienie i susze, przez ich związek z ważnymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, zły stan zdrowia, złe odżywianie, niemożność zapewnienia żywności, oraz problemami wynikającymi z migracji, przesiedlania osób i dynamiki demograficznej mają wpływ na zrównoważony rozwój, doceniając znaczenie dotychczasowych starań i doświadczeń państw i organizacji międzynarodowych w zwalczaniu pustynnienia i łagodzenia skutków susz, a zwłaszcza w realizacji Planu Działań dla Zwalczania Pustynnienia, który został przyjęty na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie pustynnienia w 1977 r., świadome, że pomimo dotychczasowych wysiłków w zwalczaniu pustynnienia i łagodzenia skutków susz nie nastąpił postęp na miarę oczekiwań i że konieczne jest nowe i bardziej skuteczne podejście na wszystkich poziomach, w ramach zrównoważonego rozwoju, uznając wagę i stosowność decyzji przyjętych na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju, szczególnie Agendy 21 i jej rozdziału 12, który stanowi podstawę dla zwalczania pustynnienia. potwierdzając, w tym świetle, zobowiązania państw rozwiniętych zawarte w ustępie 13 rozdziału 33 Agendy 21, powołując się na rezolucję 47/188 Zgromadzenia Ogólnego, a zwłaszcza na priorytet przyznany w niej Afryce, oraz na wszystkie inne stosowne rezolucje, decyzje i programy Narodów Zjednoczonych dotyczące pustynnienia i suszy oraz na odpowiednie deklaracje Państw afrykańskich i Państw z innych regionów, potwierdzając Deklarację z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, która stwierdza, w Zasadzie 2, że państwa mają, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego, suwerenne prawo do eksploatacji własnych zasobów zgodnie z ich własną polityką ochrony środowiska i rozwoju oraz że ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie, aby działalność lub kontrola w obrębie ich własnej jurysdykcji nie powodowały szkód w środowisku innych państw lub obszarów wykraczających poza granice ich narodowej jurysdykcji. uznając, że rządy krajowe odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu pustynnienia i łagodzeniu skutków susz oraz że postęp w tym zakresie zależy od lokalnej realizacji programów działań na obszarach dotkniętych, uznając również znaczenie i konieczność współpracy międzynarodowej i partnerstwa w zakresie zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz,

uznając dalej wagę dostarczania dotkniętym państwom rozwijającym się, zwłaszcza w Afryce, skutecznych środków, między innymi znacznych zasobów finansowych, w tym nowych i dodatkowych funduszy, oraz dostępu do technologii, bez których będzie im trudno w pełni realizować zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji, wyrażając zaniepokojenie wpływem pustynnienia i susz na dotknięte państwa w centralnej Azji i południowym Kaukazie, podkreślając ważną rolę kobiet w regionach dotkniętych pustynnieniem i/lub suszą, zwłaszcza na obszarach wiejskich w państwach rozwijających się, oraz znaczenie zapewnienia pełnego udziału mężczyzn i kobiet na wszystkich poziomach programów zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz, podkreślając szczególną rolę organizacji pozarządowych i innych większych grup w programach zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz, mając na uwadze związki między pustynnieniem a innymi problemami ekologicznymi o wymiarze globalnym, przed którymi stoją społeczność międzynarodowa i wspólnoty narodowe, mając również na uwadze sposób, w jaki zwalczanie pustynnienia może przyczynić się do osiągnięcia celów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencji o różnorodności biologicznej i innych odpowiednich konwencji ekologicznych, wierząc, że strategie zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz będą najbardziej efektywne, gdy zostaną oparte na rozsądnych, systematycznych obserwacjach i ścisłej wiedzy naukowej oraz jeśli będą stale aktualizowane, uznając pilną konieczność poprawy efektywności i koordynacji współpracy międzynarodowej w celu ułatwienia wdrażania krajowych planów i priorytetów, zdecydowane podjąć odpowiednie działania w zakresie zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, uzgodniły, co następuje: CZ¢Âå I WPROWADZENIE Artykuł 1 Stosowane terminy W rozumieniu niniejszej konwencji: (a) „pustynnienie” oznacza degradację ziemi na suchych, półsuchych i okresowo suchych obszarach wynikającą z różnych czynników, w tym zmienności klimatu i działalności człowieka;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1538 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1541 z 20022002-11-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1540 z 20022002-11-07

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzona w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1539 z 20022002-11-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1537 z 20022002-11-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1536 z 20022002-11-07

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1535 z 20022002-11-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1534 z 20022002-11-07

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot kaucji po wykupieniu mieszkania

  Zwracam się do Państwa z zapytaniem. Pracownik wprowadził się w 1989 do mieszkania komunalnego wpłacając tzw. kaucję. W 2005 roku wykupił to mieszkanie na własność. (...)

 • Alimenty z Funduszu

  Ojciec dziecka przebywa za granica i nie płaci alimentów, które uprawniony otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego. Jak można wyegzekwować od osoby stale przebywającej (...)

 • Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

  Czy naruszenie administracyjnych norm hałasu jest dowodem na niedopuszczalne immisje z nieruchomości sąsiedniej ?

 • Zwrot kaucji przy wykupie mieszkania

  Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Po podpisaniu umowy najmu w 1985r, wpłaciłem kaucję do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie wykupuję je na własność. Czy (...)

 • Darowizna od babci a taksa notarialna

  Na dniach żona będzie podpisywała akt notarialny darowizny mieszkania. Darczyńcą jest babcia. Jest to mieszkanie z założoną księgą wieczystą. Wycena sprzed 3 miesięcy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 208

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-05 poz. 379

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1072

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 127

  Sri LankaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1539

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.