Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-10-08
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 186                — 11894 —                Poz. 1542


1542

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych (Dz. U. Nr 29, poz. 125, z 1995 r. Nr 103, poz. 510, z 1996 r. Nr 65, poz. 316 oraz z 1997 r. Nr 126, poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny,”, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w wyniku wyznaczenia do wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) w placówce zagranicznej.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Członkowie służby zagranicznej nieuprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego otrzymują paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 356 oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1065), byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych powołani, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. W przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych obywatelowi polskiemu niezajmującemu stanowiska ani niepełniącemu funkcji określonych w rozporządzeniu.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są małżonek, a także dzieci osób, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i towarzyszą im w wyjeździe za granicę.”;

5) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Paszporty osób, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, w § 3 oraz w § 5 ust. 1 i 3, są wydawane po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych lub osoby przez niego upoważnionej.”;

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. (poz. 1542)

Wykaz nr 1

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Prezes Rady Ministrów

3. Marszałek Sejmu

4. Marszałek Senatu

5. Wicemarszałkowie Sejmu

6. Wicemarszałkowie Senatu

7. Wiceprezesi Rady Ministrów

8. Ministrowie oraz powołani w skład Rady Ministrów przewodniczący określonych w ustawach komitetów

9. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

10. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

11. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-30 poz. 927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 1991-04-02 poz. 125

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

 • Monitor Polski 2011 nr 85 poz. 888

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 6 poz. 73

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i słuzbowych, podpisaną w Warszawie dnia 3 października 2007 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 129

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Baku dnia 25 lipca 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.