Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-10-15
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 2002


1546

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa maksymalne wielkości pomocy publicznej na prace badawczo-rozwojowe oraz rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. §

2. Przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą:

1) koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych;

2) koszty aparatury i sprzętu, gruntów i budynków oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej;

3) koszty ekspertyz i opinii wykorzystywanych wyłącznie w pracach badawczo-rozwojowych;

4) koszty zużycia materiałów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezpośrednio przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. § 3.

1. Intensywność pomocy na badania podstawowe może osiągnąć 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli wyniki badań są powszechnie udostępniane zainteresowanym podmiotom na równych zasadach.

2. Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe nie może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem § 4 i 6.

3. Intensywność pomocy udzielanej na badania przedkonkurencyjne nie może być wyższa niż 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem § 4 i

6. § 4.

1. Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe może osiągnąć 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a na badania przedkonkurencyjne 35% tych kosztów, jeżeli:

1) prace badawczo-rozwojowe są prowadzone na obszarach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub

2) prace badawczo-rozwojowe są realizowane we współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk lub szkołami wyższymi, lub

3) prace badawczo-rozwojowe są realizowane we współpracy transgranicznej między co najmniej dwoma niezależnymi podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, lub

4) wyniki prac badawczo-rozwojowych wszechniane. są upo-

2. Intensywność pomocy publicznej może osiągnąć:

1) 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na badania przemysłowe,

2) 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na badania przedkonkurencyjne — jeżeli pomoc jest udzielana na prace badawczo-rozwojowe objęte europejskim programem badań i rozwoju.

Dziennik Ustaw Nr 186                — 11905 —                Poz. 1546


3. Intensywność pomocy publicznej może osiągnąć:

1) 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na badania przemysłowe,

2) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na badania przedkonkurencyjne — jeżeli pomoc jest udzielana na prace badawczo-rozwojowe objęte europejskim programem badań i rozwoju, które są realizowane we współpracy transgranicznej między przedsiębiorcami i publicznymi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową lub co najmniej dwoma niezależnymi podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a wyniki tych prac będą upowszechniane, z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej. §

5. W przypadku łącznego prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych lub przedkonkurencyjnych pomoc powinna być udzielana oddzielnie dla każdego rodzaju badań z uwzględnieniem intensywności pomocy dla tych badań określonej w § 3 i

4. §

6. W przypadku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez małych i średnich przedsiębior-

ców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk lub szkołami wyższymi, intensywność pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3, zwiększa się o 10 punktów procentowych. §

7. Maksymalna intensywność pomocy wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w § 4 i 6, nie może przekroczyć:

1) 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla badań przemysłowych;

2) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla badań przedkonkurencyjnych. §

8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 16, poz. 172). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-20 poz. 172

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Komunikat UE z 2010-10-21 nr 285 poz. 14

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-20 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1694

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.