Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-10-15
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 2002


Strona 1 z 2
1547

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i maksymalne wielkości oraz szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego. § 2.

1. Rozporządzenie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), działalność obejmującą:

1) produkcję statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (PKD 35.11.A),

2) naprawę i konserwację statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (PKD 35.11.B),

3) generalną odbudowę statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1000 GT (PKD 35.11.B) — w zakresie tej działalności.

2. Rozporządzenie stosuje się również do przedsiębiorców powiązanych, w zakresie działalności, o której mowa w ust.

1.

3. Przez przedsiębiorcę powiązanego, o którym mowa w ust. 2, rozumie się przedsiębiorcę:

1) który posiada co najmniej 25% akcji lub udziałów w kapitale przedsiębiorcy prowadzącego działalność określoną w ust. 1 lub

2) którego co najmniej 25% kapitału zakładowego należy do przedsiębiorcy prowadzącego działalność określoną w ust.

1. §

3. Rozporządzenia nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie budowy okrętów, które ze względu na swoje podstawowe cechy konstrukcyjne i możliwości są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

Dziennik Ustaw Nr 186 §

4. Dopuszczalna jest pomoc publiczna:

1) na restrukturyzację przedsiębiorstw;

2) doraźna;

3) na prace badawczorozwojowe;

4) na ochronę środowiska;                — 11906 —                Poz. 1547


5) na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw;

6) na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy;

7) na całkowite lub częściowe zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1;

8) na inwestycje. §

5. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 pkt 3—5, jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”, oraz odpowiednio w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 6 ustawy. § 6.

1. Pomoc publiczna doraźna i na restrukturyzację przedsiębiorstw jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Warunkiem dopuszczalności pomocy na restrukturyzację jest nieodwracalne zmniejszenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorcy, polegające na niewykorzystywaniu tych zdolności do prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy, chyba że będą one wykorzystywane do prowadzenia działalności innej niż określona w § 2 ust.

1.

3. Przy ocenie stopnia zmniejszenia zdolności produkcyjnych uwzględnia się wielkość produkcji, wyrażonej w jednostkach CGT, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

4. Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw może być udzielona wyłącznie jeden raz. § 7.

1. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy polegająca na wspieraniu zawierania i realizacji kontraktów w zakresie produkcji lub generalnej odbudowy:

1) kontenerowców;

2) chemikaliowców;

3) produktowców;

4) tankowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego.

2. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest uprawdopodobnienie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc, że o kontrakt ubiega się bądź ubiegał się również przedsiębiorca — mający siedzibę na terytorium innego państwa, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie prowadzenia polityki naruszającej umowy międzynarodowe w zakresie konkurencji, których stroną jest Wspólnota Europejska — oferujący niższą cenę niż cena zaproponowana przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana po ogłoszeniu przez Komisję Europejską informacji o wszczęciu postępowania przeciwko państwu, określonemu w ust. 2, polegającego na złożeniu wniosku w sprawie dokonania konsultacji, zgodnie z Porozumieniem o Zasadach i Procedurach Regulujących Rozstrzyganie Sporów Âwiatowej Organizacji Handlu.

4. Maksymalna wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 6% wartości kontraktu, która stanowi ostatecznie uzyskaną cenę powiększoną o kwotę planowanej pomocy.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana nie dłużej niż 1 miesiąc po ogłoszeniu przez Komisję Europejską informacji o rozstrzygnięciu sporu w postępowaniu, o którym mowa w ust.

3. § 8.

1. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na całkowite, z zastrzeżeniem § 9, lub częściowe zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, przeznaczona na pokrycie kosztów:

1) osłon socjalnych wypłacanych przez przedsiębiorcę pracownikom zwalnianym z pracy lub przechodzącym na wcześniejszą emeryturę;

2) usług doradczych dla pracowników zwolnionych, pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, lub dla pracowników, którzy mają odejść na wcześniejszą emeryturę, mających rozpocząć własną działalność gospodarczą, niezwiązaną z działalnością określoną w § 2 ust. 1;

3) przekwalifikowania pracowników;

4) przebudowy budynków oraz dostosowania urządzeń i infrastruktury technicznej do wykorzystania w działalności innej niż określona w § 2 ust.

1.

2. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest niepodejmowanie działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, której przedsiębiorca zaprzestał, przez okres co najmniej 10 lat od dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności.

3. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznej wielkości kosztów wymienionych w tym przepisie. § 9.

1. Dopuszczalna jest także pomoc publiczna na całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, przeznaczona na pokrycie innych kosztów niż określone w § 8.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Komunikat UE z 2007-12-29 nr 319 poz. 18

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Komunikat UE z 2008-07-29 nr 190 poz. 5

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.