Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-10-15
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 2002


1552

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i maksymalne wielkości oraz szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej. § 2.

1. Rozporządzenie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), działalność obejmującą:

Dziennik Ustaw Nr 186

1) świadczenie usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego (PKD 61.10),

2) świadczenie pomocniczych usług transportu morskiego (PKD 63.22.B i PKD 63.22.C) — w zakresie tej działalności.

2. Rozporządzenie stosuje się również do:

1) przedsiębiorców powiązanych,

2) stoczni produkcyjnych i remontowych — w zakresie działalności związanej z działalnością określoną w ust.

1.

3. Przez przedsiębiorcę powiązanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się przedsiębiorcę: Poz. 1552


— 11912 —

1) który posiada co najmniej 25% akcji lub udziałów w kapitale przedsiębiorcy prowadzącego działalność określoną w ust. 1 lub

2) którego co najmniej 25% kapitału zakładowego należy do przedsiębiorcy prowadzącego działalność określoną w ust.

1. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o statku morskim, należy przez to rozumieć statek morski, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365). §

4. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na:

1) restrukturyzację przedsiębiorstw;

2) prace badawczo-rozwojowe;

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia;

4) ochronę środowiska morskiego;

5) szkolenia specjalistyczne;

6) inwestycje. §

5. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 pkt 1—4, jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”, oraz odpowiednio w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 3 oraz art.19 ust. 2 ustawy. § 6.

1. Pomoc publiczna na szkolenia specjalistyczne jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przeznaczona wyłącznie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków załóg pływających na statkach morskich należących do przedsiębiorców określonych w §

2. § 7.

1. Pomoc publiczna na inwestycje może być przeznaczona na:

1) zakup nowych lub używanych statków morskich przez przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w § 2 lub przebudowę, odbudowę albo modernizację statków morskich należących do tych przedsiębiorców;

2) zakup i wyposażenie statków morskich w urządzenia i aparaturę służącą do poprawy bezpieczeństwa morskiego.

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dostosowanie statków morskich do zmienionych potrzeb przewozowych lub do wymogów konwencji międzynarodowych;

2) w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dostosowanie statków morskich polskich armatorów do wymogów bezpieczeństwa morskiego wynikających w szczególności z postanowień wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

3. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1) 10% wartości inwestycji — w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na zakup nowych lub używanych statków morskich;

2) 25% wartości inwestycji — w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na przebudowę, odbudowę lub modernizację statków morskich;

3) 50% łącznych kosztów poniesionych bezpośrednio i wyłącznie na finansowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa morskiego — w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt

2. §

8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej (Dz. U. Nr 28, poz. 309). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-17 poz. 58

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-20 poz. 309

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.