Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-11-06
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 2002


Strona 1 z 3
1559

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych;

2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów;

3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 186                — 11925 —                Poz. 1559


§

2. Ustala się zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa, który stanowi załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, zwanego dalej „Przewodniczącym”, wyznacza komendant wojewódzki Policji, spośród podległych mu policjantów.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą, wyznaczeni na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) Komendanta Głównego Policji;

4) komendanta szkoły Policji;

5) prezesa sądu okręgowego;

6) prokuratora okręgowego;

7) środowisk naukowych, reprezentujący dziedziny wiedzy, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazani przez władze szkół wyższych lub innych ośrodków naukowych. § 4.

1. Komendant wojewódzki Policji występuje z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż 30 dni przed datą egzaminu. We wniosku wskazuje się termin i miejsce egzaminu.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje się na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. § 5.

1. Centrum Szkolenia Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, opracowuje tematy egzaminu pisemnego.

2. Centrum Szkolenia Policji dostarcza komisji egzaminacyjnej tematy egzaminu w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, określając jednocześnie czas trwania egzaminu pisemnego. § 6.

1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Przewodniczący otwiera koperty, o których mowa w § 5 ust. 2, na sali egzaminacyjnej i ogłasza tematy uczestnikom egzaminu.

3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów.

4. Tematy egzaminu są, do chwili ich ogłoszenia, dokumentem poufnym w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Przewodniczący może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli tematy egzaminacyjne ujawniono przed jego rozpoczęciem. § 7.

1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Osobie posiadającej dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych lub tytuł magistra prawa zalicza się, bez egzaminu, tematy egzaminacyjne objęte programem szkoły wyższej.

3. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie okazanego dyplomu.

4. Osobie będącej: policjantem, funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub posiadającej świadectwo służby wydane przez jeden z wymienionych organów zalicza się bez egzaminu tematy dotyczące odpowiednio znajomości ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.

5. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie legitymacji służbowej lub świadectwa służby.

6. Przy ocenie stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.

7. Komisja egzaminacyjna decyduje większością głosów o ocenie egzaminowanego.

8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

9. Wynikiem egzaminu jest ocena końcowa — pozytywna lub negatywna. § 8.

1. Z egzaminu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Przewodniczący przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 1, komendantowi wojewódzkiemu Policji.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w komendzie wojewódzkiej Policji, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. (poz. 1559)

ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SI¢ O LICENCJ¢ DETEKTYWA Blok ogólnoprawny Temat I Przepisy regulujące zasady wykonywania usług detektywistycznych

1. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2. Zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

3. Wymagania kwalifikacyjne detektywów.

4. Prawa i obowiązki detektywów.

5. Ochrona danych osobowych uzyskanych przez detektywa w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1557

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1587

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających sie o wydanie licencji detektywa

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-11 poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.