Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-14
Data wydania:2002-10-29
Data wejscia w życie:2002-11-29
Data obowiązywania:2002-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 2002


Strona 1 z 3
1574

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa tryb i formy przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe oraz sposób powoływania i odwoływania członków komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”. § 2.

1. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem konkursu, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie wykonawcy posiadający wymagane uprawnienia. § 3.

1. Organizatorem konkursu jest zamawiający.

2. Organizator konkursu w szczególności:

1) określa przedmiot konkursu;

2) opracowuje warunki konkursu;

3) ogłasza konkurs;

4) zapewnia anonimowość prac konkursowych;

5) zatwierdza wyniki konkursu albo unieważnia go, jeżeli doszło do naruszenia zasad postępowania lub warunków konkursu;

6) ogłasza rozstrzygnięcie konkursu.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają zaopiniowaniu przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiadające wymaganiom stawianym uczestnikom konkursu zgodnie z § 2 ust.

2. § 4.

1. Warunki konkursu określają w szczególności:

1) nazwę i adres organizatora;

2) formę konkursu;

3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu;

4) informację o kryteriach oceny prac;

5) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy;

6) maksymalny planowany koszt realizacji projektu;

7) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu;

8) skład komisji konkursowej;

9) rodzaj i wysokość nagród, jeżeli organizator przewiduje ich przyznanie, z zastrzeżeniem ust. 2;

10) miejsce i termin składania kart identyfikacyjnych;

11) miejsce i termin składania prac przez uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w konkursie;

12) sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu, w tym informacje dotyczące wystawy prac;

13) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy o zamówienie publiczne, w tym:

Dziennik Ustaw Nr 188                — 11984 —                Poz. 1574


a) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych oraz szczegółowe określenie pól eksploatacji zwycięskiej pracy konkursowej, b) zasady wyceny prac będących przedmiotem zamówienia;

14) oświadczenie zamawiającego o związaniu warunkami konkursu;

15) informację, że konkurs odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Organizator konkursu, jeżeli nie przewiduje przyznania nagród, może przewidzieć zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych dla uczestników, których prace odpowiadają warunkom konkursu. Wysokość zwrotu kosztów określa organizator w warunkach konkursu w kwocie jednakowej dla wszystkich uprawnionych uczestników. § 5.

1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.

2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w warunkach konkursu. W drugim etapie komisja, na podstawie kryteriów określonych w warunkach konkursu, ocenia prace wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie. §

6. Organizator konkursu oraz osoby biorące udział w posiedzeniach komisji nie mogą ujawniać:

1) informacji, których ujawnienie naruszyłoby ważny interes państwa, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub zasady uczciwej konkurencji;

2) informacji związanych z przebiegiem oceny prac konkursowych;

3) danych pozwalających zidentyfikować uczestników konkursu przed jego rozstrzygnięciem. Rozdział 2 Komisja § 7.

1. Organizator konkursu powołuje członków komisji spośród osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac.

2. Co najmniej 1/3 członków komisji, w tym także przewodniczący, musi posiadać uprawnienia odpowiadające wymaganiom stawianym uczestnikom konkursu zgodnie z § 2 ust.

2.

3. Komisja składa się z nieparzystej liczby członków.

4. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

5. Organizator konkursu odwołuje członka komisji wyłącznie w wyniku:

1) naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 4;

2) utraty uprawnień, o których mowa w ust. 2;

3) innej przeszkody uniemożliwiającej branie udziału w pracach komisji.

6. Dokumentację konkursu, w tym protokoły posiedzeń komisji, prowadzi sekretarz organizacyjny komisji powoływany przez organizatora konkursu. Sekretarz organizacyjny komisji nie jest członkiem komisji konkursowej. § 8.

1. Przeprowadzając konkurs, komisja w szczególności:

1) ocenia spełnianie przez uczestników konkursu wymagań określonych w warunkach konkursu;

2) ocenia prace konkursowe, zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu;

3) opracowuje opinie o pracach konkursowych wraz z uzasadnieniem;

4) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,

5) przyznaje nagrody, jeżeli zostały one przewidziane przez organizatora w warunkach konkursu.

2. W konkursie dwuetapowym ta sama komisja dokonuje oceny prac konkursowych w obu etapach. § 9.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez organizatora konkursu spośród członków komisji.

2. Przewodniczący komisji w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji;

2) zapewnia przestrzeganie warunków konkursu;

3) informuje zamawiającego o problemach związanych z pracami komisji. Rozdział 3 Ogłoszenie konkursu § 10.

1. Ogłoszenie o konkursie wywiesza się w siedzibie organizatora konkursu w miejscu publicznie dostępnym oraz publikuje w prasie.

2. W konkursie, w którym wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, konkurs ogłasza się również, zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. §

11. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres zamawiającego;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1583 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1582 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1581 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1577 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1575 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1573 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1572 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1571 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1570 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1569 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-01-24 nr 19 poz. 38

  Sprawa F-82/08: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. — Clarke, Papathanasiou und Periañez-González przeciwko OHIM

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-18 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie badawczych

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-17 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1074

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.