Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-14
Data wydania:2002-10-17
Data wejscia w życie:2002-12-15
Data obowiązywania:2002-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 188                — 11988 —                Poz. 1576


1576

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „właścicielu stacji zlewnej” — należy przez to rozumieć również jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą stację zlewną w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające stacją zlewną;

2) „dostawcy nieczystości ciekłych” — należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. §

2. Stacje zlewne, do których wprowadzane są nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób niezakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków. §

3. Stacje zlewne zapewniają:

1) pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych;

2) hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych;

3) separowanie zanieczyszczań stałych. §

4. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

—————————

1)

§

5. Dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej, uzgadniana jest przez właściciela stacji zlewnej z posiadaczem oczyszczalni ścieków, w której będą oczyszczane, i wynika z przyjętego dla oczyszczalni ścieków bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oraz stosowanych w niej procesów oczyszczania i sposobów stosowania osadów ściekowych. §

6. Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej są dawkowane równomiernie do oczyszczalni ścieków. § 7.

1. Dostawca nieczystości ciekłych wprowadza je do stacji zlewnej, jeżeli w umowie zawartej z właścicielem stacji zlewnej określono w szczególności:

1) miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych;

2) dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych;

3) miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych nieczystości ciekłych.

2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz określających stan i skład dowożonych nieczystości ciekłych odbywa się w obecności dostawcy nieczystości lub osoby przez niego upoważnionej, w miejscu pobierania próbek wskazanym w umowie, o której mowa w ust.

1. § 8.

1. W stacji zlewnej odbiór nieczystości ciekłych potwierdzany jest zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Jeżeli nieczystości ciekłe wprowadzane są do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej, dostawca nieczystości ciekłych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w miejscu wyznaczonym przez właściciela stacji zlewnej. §

9. Przepis § 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1583 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1582 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1581 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1577 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1575 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1573 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1572 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1571 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1570 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1569 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Szambo na działce letniskowej

  Właściciel działki rekraacyjnej otrzymał z gminy pismo o treści: "Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 - o utrzumaniu czystości w gminie - (Dz.U.Nr 132 poz.622) art.5 (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-22 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-12 poz. 16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1819

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-05 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.