Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-14
Data wydania:2002-10-29
Data wejscia w życie:2002-12-20
Data obowiązywania:2002-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 2002


Strona 1 z 2
1578

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki korzystania przez abonenta publicznej sieci telefonicznej, zwanego dalej „abonentem”, z uprawnień do zmiany przydzielonego numeru, zachowania przydzielonego numeru i wyboru operatora publicznego świadczącego usługi telefoniczne międzynarodowe, zwanego dalej „operatorem międzynarodowym”, a w przypadku sieci stacjonarnej także wyboru opera—————

1)

tora publicznego świadczącego usługi telefoniczne międzystrefowe, zwanego dalej „operatorem międzystrefowym”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne. Rozdział 2 Zmiana przydzielonego numeru § 2.

1. W przypadku gdy korzystanie z przydzielonego numeru jest dla abonenta uciążliwe, abonent może wystąpić z żądaniem zmiany przydzielonego numeru poprzez złożenie pisemnego wniosku do:

1) operatora publicznej sieci telefonicznej obsługującego urządzenie końcowe abonenta albo

2) podmiotu udostępniającego usługi telekomunikacyjne operatora, o którym mowa w pkt 1 — z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej „usługodawcą”.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Dziennik Ustaw Nr 188                — 11991 — Rozdział 4                Poz. 1578


2. We wniosku abonent powinien wykazać, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, w szczególności opisać i wyjaśnić, na czym polega uciążliwość, podać częstotliwość połączeń powodujących tę uciążliwość, w tym daty i przybliżone godziny połączeń.

3. Wniosek powinien być rozpatrzony i zrealizowany przez usługodawcę w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.

4. Abonent powinien być pisemnie zawiadomiony o:

1) nowym przydzielonym numerze i terminie jego uruchomienia albo

2) odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się.

5. Odmowa zmiany numeru z powodu braku możliwości technicznych może być wydana abonentowi jedynie w przypadku, gdy dotyczy sieci objętej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy. Rozdział 3 Zachowanie przydzielonego numeru § 3.

1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, zwanych dalej „lokalizacją”, abonent sieci stacjonarnej może wystąpić do usługodawcy z pisemnym wnioskiem o zachowanie przydzielonego numeru w nowej lokalizacji.

2. Wniosek abonenta powinien być rozpatrzony i zrealizowany przez usługodawcę w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.

3. Abonent powinien być pisemnie zawiadomiony o:

1) zachowaniu przydzielonego numeru i terminie jego uruchomienia w nowej lokalizacji albo

2) odmowie zachowania przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się.

4. Odmowa zachowania przydzielonego numeru może być wydana abonentowi jedynie:

1) z powodu braku możliwości technicznych, potwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy;

2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się w strefie numeracyjnej innej niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer;

3) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się poza siecią telekomunikacyjną operatora publicznej sieci telefonicznej obsługującego urządzenie końcowe abonenta.

Wybór operatora międzystrefowego i międzynarodowego § 4.

1. Abonent sieci stacjonarnej może wybrać operatora międzystrefowego poprzez numer dostępu lub preselekcję.

2. W przypadku gdy abonent nie wybierze operatora międzystrefowego poprzez numer dostępu lub preselekcję, jego połączenia międzystrefowe są realizowane przez operatora międzystrefowego wybranego przez operatora publicznej sieci telefonicznej obsługującego urządzenie końcowe abonenta.

3. Wybór przez abonenta operatora międzystrefowego poprzez preselekcję nie może ograniczać możliwości wyboru operatora międzystrefowego poprzez numer dostępu.

4. Wybór przez abonenta operatora międzystrefowego poprzez preselekcję może być w każdym czasie przez abonenta zmieniony lub wycofany i z tego tytułu nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta. § 5.

1. Wyboru operatora międzystrefowego poprzez numer dostępu abonent sieci stacjonarnej dokonuje przez wybranie podczas inicjowania połączenia międzystrefowego odpowiedniej sekwencji cyfr zawierającej numer dostępu do sieci wybranego operatora międzystrefowego, z uwzględnieniem ust.

2. 2. Sposób wybierania przez abonenta numeru w połączeniu międzystrefowym odbywa się według schematu określonego w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

3. Usługodawca na bieżąco pisemnie informuje swoich abonentów o sposobie wybierania numeru w połączeniu międzystrefowym oraz o operatorach międzystrefowych, przez których sieć jest możliwe realizowanie połączeń międzystrefowych, z zastrzeżeniem, że informacja ta nie może sugerować wyboru określonego operatora międzystrefowego. § 6.

1. Wyboru operatora międzystrefowego poprzez preselekcję abonent sieci stacjonarnej dokonuje przez złożenie do usługodawcy pisemnego zlecenia, zwanego dalej „zleceniem preselekcji”, w którym wskazuje operatora międzystrefowego, przez sieć którego będą realizowane wszystkie połączenia międzystrefowe w przypadku niewybierania numeru dostępu.

2. Abonent korzystający z preselekcji może zmienić operatora międzystrefowego poprzez ponowne złożenie zlecenia preselekcji oraz może wycofać zlecenie poprzez złożenie pisemnego wniosku.

3. Zlecenie preselekcji powinno być rozpatrzone i zrealizowane przez usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

4. Abonent powinien być pisemnie zawiadomiony o:

1) terminie realizacji zlecenia preselekcji albo

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1583 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1582 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1581 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1577 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1575 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1573 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1572 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1571 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1570 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1569 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-06 poz. 331

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-24 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-16 poz. 811

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.