Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-14
Data wydania:2002-10-29
Data wejscia w życie:2002-11-29
Data obowiązywania:2002-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 2002


Strona 1 z 2
1579

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i szczegółowe warunki produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, o których mowa w Wykazie 1 załącznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703), zwanej dalej „Konwencją”, w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Wykazie 1, należy przez to rozumieć Wykaz nr 1 Załącznika do Konwencji. § 3.

1. W celu przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie i używanie toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, dołącza się do niego następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru;

2) kopię koncesji lub zezwolenia na wykonanie działalności związanej z przedmiotem wniosku;

3) kopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) kopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON);

5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy, jeżeli jest wymagane według odrębnych przepisów;

6) opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem, wydaną przez jednostkę organizacyjną upoważnioną przez Ministra Obrony Narodowej;

7) oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnianiu warunków organizacyjnych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonywanie działal-

Dziennik Ustaw Nr 188                — 11993 —                Poz. 1579


ności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się oddzielnie dla każdego toksycznego związku chemicznego i jego prekursora.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów. §

4. Uprawnionymi do produkcji toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1, do celów ochronnych na zapotrzebowanie jednostek i komórek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w § 1, są wyłącznie:

1) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii;

2) laboratoria chemiczne szkół wojskowych i centra szkolenia — na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministra Obrony Narodowej. §

5. Produkcja, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie i używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, o których mowa w Wykazie 1, do celów badawczych, medycznych lub farmaceutycznych mogą być prowadzone w ilościach nieprzekraczających 100 gramów rocznie w innych niż wymienione w § 4 jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach państwowych. § 6.

1. Jednostki i komórki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa państwowe, o których mowa w § 1, § 4 i 5, są obowiązane do przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej informacji o produkcji, wytwarzaniu, przetwarzaniu, nabywaniu, gromadzeniu, przechowywaniu, zbywaniu, przekazywaniu i używaniu toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, w terminach:

1) do dnia 1 września — w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym;

2) do dnia 1 lutego — w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, jednostki i komórki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa państwowe wymienione w § 1, 4 i 5 obowiązane są składać, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów. § 7.

1. Szkolenie wojsk z użyciem toksycznych związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 odbywa się wyłącznie w ściśle określonych rejonach poligonów, zwanych dalej „rejonami skażeń”.

2. Rejon skażeń oznacza się tablicami i znakami ostrzegawczymi oraz zabezpiecza poprzez ogrodzenie

w sposób uniemożliwiający przypadkowe przedostanie się na jego teren osób postronnych i zwierząt. Dodatkowo, w odległościach 1—2 km na podejściach do rejonów skażeń lub drogach dojazdowych wystawia się posterunki ostrzegawcze.

3. Szkolenie wojsk i wszystkie prace z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 prowadzi się pod kierunkiem oficera wojsk chemicznych w obecności personelu laboratorium chemicznego i wojskowej służby zdrowia.

4. Do szkolenia z użyciem toksycznych związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 dopuszcza się tylko te osoby, które znają zasady działania wykorzystywanych związków chemicznych oraz zasady postępowania w przypadku skażenia.

5. Przed każdym szkoleniem z użyciem toksycznych związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 dokonuje się kontroli sprawności odzieży ochronnej oraz szczelności masek przeciwgazowych.

6. Związki chemiczne planowane do wykorzystania w procesie szkolenia powinny być dostarczone do rejonu skażeń przed przybyciem szkolonych, w ilości zaplanowanej przez prowadzącego szkolenie.

7. Wszelkie prace związane z pozorowaniem skażenia terenu lub sprzętu powinny być wykonane przed przybyciem szkolonych.

8. Do pozorowania skażenia terenu stosuje się naczynia metalowe, niemalowane, wypełnione ziemią, na którą winno się nanosić chemiczny związek skażający. Ziemia służąca do napełnienia pojemników powinna pochodzić z gleby łatwo przepuszczalnej dla wody (piasek luźny, piasek słabo gliniasty, piasek gliniasty lekki). Po zakończeniu szkolenia skażoną w pojemnikach ziemię odkaża się, a skuteczność odkażania potwierdza personel laboratorium chemicznego. Odkażoną ziemię składuje się w oznakowanym zbiorniku lub izolowanym dole chłonnym umiejscowionym w rejonie skażeń. Okresowe opróżnianie zbiornika, po zakończeniu cyklu szkolenia poligonowego, poprzez zadołowanie jego zawartości na głębokość 50—100 cm, jest dozwolone po sprawdzeniu przez laboratorium chemiczne braku występowania w jego zawartości związków chemicznych wymienionych w Wykazie

1. Zabrania się bezpośredniego skażania terenu i jakiegokolwiek kontaktu związków chemicznych wykorzystywanych podczas szkolenia z powierzchnią ziemi, glebą, wodami, a także florą i fauną.

9. Lokalizacja rejonu skażeń powinna odpowiadać następującym warunkom:

1) teren równy, podwyższony lub naturalne wyniesienie terenu, bez wysokiej roślinności;

2) gleba słabo przepuszczalna — gliniasta lub ilasta, brak występowania wody gruntowej do dwóch metrów poniżej powierzchni terenu;

3) odległość od granic poligonu, budynków mieszkalnych, zabudowań inwentarskich, pasiek, obszarów chronionej przyrody, uczęszczanych dróg, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego te-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1583 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1582 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1581 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1577 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1575 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1573 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1572 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1571 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1570 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1569 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-19 poz. 1432

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 812

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.