Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-14
Data wydania:2002-10-29
Data wejscia w życie:2002-11-29
Data obowiązywania:2002-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 2002


1580

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Na podstawie art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadań, zwanego dalej „mieniem ruchomym”:

1) muzeom oraz państwowym szkołom wyższym, państwowym wyższym szkołom zawodowym — na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe;

2) stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością Państwa — na cele ich działalności statutowej — zwanymi dalej „podmiotami”. § 2.

1. Przekazanie mienia ruchomego następuje na pisemny wniosek podmiotu.

2. Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej.

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie sześćdziesięciu dni od daty jego wpływu.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

3. Organ wojskowy właściwy do spraw współpracy ze społeczeństwem na podstawie wniosków złożonych przez podmioty sporządza zbiorcze zestawienie mienia ruchomego. Zestawienie uzgadnia się z organem właściwym do opracowania planu przekazywania mienia Agencji Mienia Wojskowego i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia. §

4. Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego zarządza Minister Obrony Narodowej. § 5.

1. Minister Obrony Narodowej, zarządzając przekazanie podmiotom mienia ruchomego, ujętego w zbiorczym zestawieniu, o którym mowa w § 3, określa terminy sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie stron;

2) nazwę, rodzaj, indeks materiałowy, numer katalogowy i kategorię mienia ruchomego;

3) ilość i wartość mienia ruchomego;

4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym;

5) miejsce i termin odbioru;

6) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu. § 6.

1. Wartość mienia ruchomego określają:

1) właściwe organy wojskowe odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mie-

Dziennik Ustaw Nr 188                — 11995 —                Poz. 1580


nia będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) likwidator lub syndyk upadłości likwidowanej osoby prawnej, dla której organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej.

2. Określenie wartości przekazywanego mienia ruchomego odbywa się według wartości księgowej netto albo według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

§

7. Odbiór mienia ruchomego następuje na koszt podmiotu. §

8. W przypadku przekazywania broni lub innego uzbrojenia w celach innych niż szkolenie obronne, koszty pozbawienia ich cech bojowych ponosi podmiot. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. (poz. 1580)

WZÓR WNIOSEK o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego

1. Nazwa podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego, jego siedziba, adres ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

2. Krótka informacja o zadaniach realizowanych na rzecz obronności, jeśli takie zadania są wykonywane ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

3. Wykaz mienia ruchomego, o które występuje podmiot Nazwa

1) ..........................................................................................

2) ..........................................................................................

3) ..........................................................................................

4) ..........................................................................................

Ilość .......................... .......................... .......................... ..........................

4. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania mienia ruchomego ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

5. Oświadczam, że:

1) przydzielone mienie ruchome odbiorę w terminie i miejscu ustalonym w protokole zdawczo-odbiorczym,

2) w przypadku broni lub innego uzbrojenia nieprzeznaczonego do szkolenia obronnego pokryję koszty pozbawienia ich cech bojowych. ...............................................................

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Poświadczony odpis statutu.

2. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia lub fundacji.

3. Odpis dokumentu zezwalającego na posiadanie broni (dotyczy podmiotów wnioskujących o przekazanie broni w celach szkolenia obronnego).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1580 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1583 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1582 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1581 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1579 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1578 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1577 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1576 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1575 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1574 z 20022002-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1573 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1572 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1571 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1570 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1569 z 20022002-11-14

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1533

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.