Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 185 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-11
Data wydania:2002-02-15
Data wejscia w życie:2002-03-26
Data obowiązywania:2002-03-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 185 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 19                — 1146 —                Poz. 185


185

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń. Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie,” b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Rada Ministrów przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) praktyki i przepisy stosowane w Unii Europejskiej.”;

2) w art. 4: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) usługach — rozumie się przez to: a) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej, b) roboty budowlano-montażowe, c) sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, d) oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, e) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego — w odniesieniu do programu komputerowego,” b) w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) Ordynacji podatkowej — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452).”;

3) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)—e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz:

1) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej — miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli nabywca usługi jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca prowadzi

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1147 —                Poz. 185


1) upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu: a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9a, c) świadczenia usług wymienionych w poz. 84—86 załącznika nr 3 do ustawy,

2) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług: a) przewozu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, b) spedycyjnych i przeładunkowych, c) w portach morskich i handlowych, d) budowlanych lub budowlano-montażowych,

3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw prasowych (SWW

2711) i wydawnictw dziełowych (SWW 2712), nie wcześniej jednak niż w dniu wydania i nie później niż 60 dnia od dnia wydania tych towarów; jeżeli jednak umowa sprzedaży przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną sprzedaż, nie później niż po upływie 120 dni od pierwszego dnia przekazania do sprzedaży tych wydawnictw,

4) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności — z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6,

5) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi z tytułu importu usług, z zastrzeżeniem pkt 6 i 14,

6) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności — z tytułu importu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze,

7) otrzymania całości lub części zapłaty albo otrzymania towaru — z tytułu ekspor-

działalność, z którą związana jest ta usługa.

3. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)—e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest ta usługa — miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce, gdzie prowadzona jest działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest świadczona usługa.”;

4) w art. 5: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku gdy podatnik nabywa usługi, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)—e), we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu, a usługa jest świadczona bezpośrednio temu podmiotowi — uznaje się, że podatnik ten nabywa i świadczy tę usługę.”, b) w ust. 5 po wyrazach „ust. 1 pkt 4” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania usług transportowych”;

5) w art. 6: a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 2—10” dodaje się wyrazy „oraz art. 35 ust. 2a—6”, b) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: „7b. W przypadku sprzedaży lokali i budynków, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wydania.”, c) w ust. 8 po wyrazach „przyjęcia zapłaty” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 7b, ust. 8b pkt 2—4, 7 i 9—13 oraz ust. 8c i 8d”, d) po ust. 8a dodaje się ust. 8b—8e w brzmieniu: „8b. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą:

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1148 —                Poz. 185


tu usług, z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 2 lit. a) i b),

8) wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi — z tytułu usług zagranicznej turystyki wyjazdowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej, z wyłączeniem usług, o których mowa w art. 16 ust. 1a,

9) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych: a) niewsadowego — nie później jednak niż 20 dnia od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości, b) wsadowego — nie później jednak niż 30 dnia od dnia wysyłki złomu,

10) otrzymania zapłaty — w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym,

11) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury — z tytułu usług komunikacji miejskiej,

12) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu usług polegających na drukowaniu wydawnictw dziełowych (SWW

2712) i wydawnictw prasowych (SWW 2711), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wykonania usługi,

13) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności — z tytułu świadczenia w kraju usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)—e), z zastrzeżeniem pkt 14,

14) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności — z tytułu importu usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)—e). 8c. Przepis ust. 8b pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 8d. W przypadkach określonych w ust. 7b, ust. 8b pkt 2—4, 7, 9 i 11—13 otrzymanie części zapłaty, a w przypadkach określonych w ust. 8b pkt 5, 6 i 14 — uiszczenie części zapłaty, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części; dotyczy to również zadatków, zaliczek, przedpłat i rat, także otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 8e. W przypadkach gdy czynności, o których mowa w ust. 8b pkt 4, 10, 11 i 13, są świadczone bez pobrania należności, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1—6.”,

e) w ust. 9a po wyrazie „żetonów” dodaje się wyrazy „i kart telefonicznych — w przypadku, gdy usługa jest realizowana za pomocą żetonów i kart”, f) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1—9a terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.”;

6) w art. 7: a) w ust. 1: — w pkt 5 wyrazy „także darowizny tych towarów” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem importu”, — po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa,” b) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu: „2e. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a), jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1) miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,

2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.”;

7) w art. 9 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 11, uwzględnia możliwość prawidłowej identyfikacji podatników.”;

8) w art. 10: a) w ust. 3 wyrazy „23 pkt 2—4” zastępuje się wyrazami „23 ust. 1 pkt 2—4”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie deklaracji dla podatku akcyzowego do podatników podatku akcyzowego:

1) wykonujących czynności dotyczące wyrobów akcyzowych wyłącznie zwolnio-

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1149 —

16) w art. 19:                Poz. 185


nych od podatku akcyzowego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2,

2) zwolnionych od tego podatku na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2a.”;

9) w art. 11 w ust. 7 po wyrazach „wzór i rodzaj” dodaje się wyrazy „, uwzględniając szczególne przypadki obliczania i poboru podatku przez organy celne.”;

10) skreśla się art. 12;

11) w art. 14 w ust. 1b w pkt 1 w lit. a) tiret szóste otrzymuje brzmienie: „— mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz innych usług niezwiązanych z ich naprawą,”;

12) w art. 14a w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) podatku akcyzowego, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3, sprzedających wyroby wymienione w załączniku nr 6 w poz. 2a, 8, 9 i 11,”;

13) w art. 15 po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu: „4d. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.”;

14) w art. 16: a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „zmniejszona o kwotę podatku” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 1a”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są świadczone na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i dotyczą usług turystyki, a zleceniodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie zapłacił podatku od tych usług lub jest zarejestrowanym podatnikiem, ale nie zapłacił należnego podatku — podstawą opodatkowania jest kwota należna od całej wartości usługi turystyki, pomniejszona o kwotę należnego podatku.”, c) w ust. 2 wyrazy „art. 15 ust. 4, 4a, 4b, 4c i 5” zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 4, 4a—4d i 5”;

15) w art. 17 w ust. 5 po wyrazach „w art. 5 ust. 2” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem przypadków, gdy obroty zakładu, na rzecz którego jest dokonywane odpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług, zwolnione od podatku na podstawie art. 7 lub art. 47 ustawy, stanowiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonano takiego przekazania, co najmniej 50% całości obrotu w tym okresie, a ponadto w przypadku odpłatnego przekazania towarów, jeżeli stosowane ceny są niższe od cen nabycia o więcej niż 10%”;

a) w ust. 3: — w pkt 1 wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem pkt 2—4”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w przypadku importu usług — w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a — w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,” — dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego — nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.”, b) ust. 3b otrzymuje brzmienie: „3b. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 3, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy wskazane w ust. 3, jednak nie później niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.”, c) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: „3c. Korekty, o których mowa w ust. 3b, mogą być dokonane wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) nie zostało wobec podatnika wszczęte postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne przez urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej za okres, którego dotyczy korekta,

2) w całości została uregulowana należność obejmująca kwotę podatku z tytułu zakupionych towarów i usług, a w przypadku podatku od importu towarów — kwota podatku wynikająca z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 11c.”, d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 3 terminy obniżenia kwoty podatku należnego, o której

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1150 — e) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:                Poz. 185


mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym.”;

17) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.”;

18) w art. 21: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się:

1) gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3, lub

2) na umotywowany wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług, jeżeli wysokość zwrotu jest uzasadniona: a) sezonowością produkcji rolnej, w tym również sezonowością zakupu (skupu) produktów rolnych i sezonowością produkcji rolno-spożywczej, b) odliczaną od podatku kwotą akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych, jeżeli należność obejmująca kwotę akcyzy została uregulowana.”, b) w ust. 6 wyrazy „w ciągu 25 dni” zastępuje się wyrazami „w terminie 60 dni”, c) ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Na wniosek podatnika urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2),

2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 11c, i zostały przez podatnika zapłacone. Przepis ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.”, d) w ust. 7 wyrazy „przepisów o zobowiązaniach podatkowych” zastępuje się wyrazami „przepisów Ordynacji podatkowej”,

„10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 9, uwzględnia w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.”;

19) w art. 21b w ust. 9 po wyrazach „ust. 7 pkt 5” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności konieczność prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji”;

20) w art. 21e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:

1) prawidłową identyfikację towarów,

2) możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne.”;

21) w art. 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.”;

22) w art. 24 w ust. 2 po wyrazach „wraz z oprocentowaniem” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami”;

23) w art. 24a w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459)” zastępuje się wyrazami „Ordynacji podatkowej”;

24) w art. 25: a) w ust. 1: — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1151 —                Poz. 185


dencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie,

3) optymalne, również dla danego typu obrotu, rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas”;

„1a) importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy,” — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego,” — w pkt 3a po wyrazie „benzynowych” dodaje się wyrazy „, oleju napędowego oraz gazu”, — w pkt 3b lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne bądź jedne i drugie,” b) w ust. 4 po wyrazach „zwrotu różnicy podatku w całości lub w części” dodaje się wyrazy „, a także mając na uwadze uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami”;

25) w art. 29: a) w ust. 2b po wyrazie „rejestrujących” dodaje się wyrazy „zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania”, b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) może określić inny, niż wymieniony w ust. 2b, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami,” c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.”, d) w ust. 4 po wyrazach „przez podatników” dodaje się wyrazy „ , uwzględniając:

1) potrzebę zabezpieczenia zewidencjonowanych danych,

2) konieczność zagwarantowania konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewi-

26) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 31. W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek należny może być obliczany jako iloczyn wartości sprzedaży i stawki:

1) 18,03% — dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%,

2) 10,71% — dla towarów i usług objętych stawką podatku 12%,

3) 6,54% — dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%,

4) 2,91% — dla towarów i usług objętych stawką podatku 3%.”;

27) w art. 32 w ust. 5 po wyrazach „rodzajów czynności” dodaje się wyrazy „ , uwzględniając:

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez poszczególnych podatników,

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku,

3) stosowane techniki rozliczeń,

4) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z ilością lub rodzajem wykonywanych czynności”;

28) w art. 33b dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Przez pojęcie należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 6, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

1) zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,

2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.”;

29) w art. 34: a) w ust. 1 po wyrazach „«wyrobami akcyzowymi»” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a”, b) w ust. 3 po wyrazach „ubytków (niedoborów)” dodaje się wyrazy „, uwzględniając specyfikę poszczególnych etapów produkcji wybranych

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1152 —                Poz. 185


ne niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić — z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe,

2) dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą wejścia w posiadanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeżeli tego dnia nie można ustalić — z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ posiadania tych wyrobów.”;

wyrobów akcyzowych, a także technologię wytwarzania tych wyrobów”;

30) w art. 35: a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem, za datę opuszczenia terenu zakładu, w którym zostały wyprodukowane, przyjmuje się datę odbioru paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.”, b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. W przypadku gdy producent:

1) oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie — obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany,

2) zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na cel inny niż określono w zamówieniu — obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przekazania tego spirytusu do produkcji,

3) przechowuje paliwa silnikowe, stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442), poza zakładem, w którym zostały wyprodukowane, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dniu opuszczenia pomieszczenia, w którym paliwa są przechowywane, z wyjątkiem opuszczenia w celu powrotnego przemieszczenia do zakładu, w którym zostały wyprodukowane, w związku z wymianą zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

6. Obowiązek podatkowy:

1) w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, powstaje: a) dla podatników sprzedających te wyroby, z zastrzeżeniem lit. b), z chwilą tej sprzedaży na cele inne niż opałowe, b) dla podatników sprzedających te wyroby na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych — z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe, c) dla podatników nabywających te wyroby — z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na cele in-

31) w art. 36 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: „2c. W przypadku importu wyrobów akcyzowych przepisy art. 15 ust. 4c i 4d stosuje się odpowiednio.”;

32) w art. 37: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Stawka akcyzy dla wyrobu wymienionego w załączniku nr 6 poz. 2a wynosi za 1 kWh, u producenta i importera, 0,02 zł.”, b) w ust. 6 po wyrazach „marek papierosów” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych”;

33) w art. 38 w ust. 2 skreśla się pkt 4 i 5;

34) w art. 39 w ust. 2 po wyrazach „te usługi” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, zwłaszcza dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami”;

35) w art. 40d w ust. 3 po wyrazach „o którym mowa w ust. 2” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności liczbę wydanych zaświadczeń oraz wartość bonów”;

36) w art. 40e w ust. 5 po wyrazach „o którym mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „, uwzględniając zakres informacji określonych w tym przepisie”;

37) w art. 40h w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności zasady postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych”;

38) w art. 47 wyrazy „31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2005 r.”;

39) w art. 50: a) w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2005 r.”,

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1153 —                Poz. 185


4) zabawki i gry towarzyskie (SWW 282),

5) obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej do 23 cm, bez względu na symbol SWW,

6) narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart, bez względu na symbol SWW,

7) sanki dla dzieci, bez względu na symbol SWW,

8) meble dla dzieci do 7 lat, bez względu na symbol SWW.”;

b) w ust. 4 po wyrazach „o których mowa w ust. 3” dodaje się wyrazy „, uwzględniając w szczególności założenia ustawy budżetowej oraz specyfikę działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej”;

40) w art. 51 w ust. 6 po wyrazach „o których mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „, uwzględniając specyfikę tej działalności”;

41) po art. 51 dodaje się art. 51b w brzmieniu: „Art. 51b. W okresie do 31 grudnia 2002 r. opodatkowaniu podatkiem według stawki 12% podlegają:

1) łyżwy popularne dziecięce (SWW 0675-68),

2) rowery i pojazdy dziecięce (SWW 1043-5),

3) urządzenia ogródków dziecięcych z drewna (SWW 1749-2), Symbol SWW/KWiU 2 2885

42) w załączniku nr 1 w poz. 8 w kolumnie trzeciej po wyrazach „(SWW: 2882-11 do -13)” dodaje się wyrazy „oraz mebli bez względu na symbol SWW”;

43) w załączniku nr 3: a) poz. 24 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1 „24

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 3 Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe (SWW 2885-46), oraz wózki inwalidzkie”

b) skreśla się poz. 29, 30, 44 i 45, c) poz. 47 otrzymuje brzmienie: Symbol SWW/KWiU 2 bez względu na symbol SWW

Poz. 1 „47

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 3 Obuwie dziecięce wszelkiego rodzaju o numeracji metrycznej do 23 cm”

d) skreśla się poz. 48, 49, 51, 53 i 79, e) skreśla się objaśnienie oznaczone „*)”;

44) w załączniku nr 6: a) poz. 1 otrzymuje brzmienie: Poz. 1 „1 Symbol SWW 2 Nazwa towaru (grupy towarów) 3 Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne (SWW

024) oraz wszystkie towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych”

Dziennik Ustaw Nr 19 b) dodaje się poz. 2a w brzmieniu: Poz. 1 „2a Symbol SWW 2 0311                — 1154 —                Poz. 185


Nazwa towaru (grupy towarów) 3 Energia elektryczna”

45) dodaje się załącznik nr 9 do ustawy w brzmieniu: „Załącznik nr 9 WYKAZ KRAJÓW (TERYTORIÓW), W PRZYPADKU KTÓRYCH PODATEK Z TYTUŁU IMPORTU USŁUG NIE OBNI˚A KWOTY LUB NIE UPRAWNIA DO ZWROTU RÓ˚NICY PODATKU NALE˚NEGO Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Księstwo Andory Anguilla — Autonomiczne Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Antigua i Barbuda Aruba — Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów Wspólnota Bahamów Państwo Bahrajnu Barbados Belize Bermudy — Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Brytyjskie Wyspy Dziewicze — Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Wyspy Cooka — Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią Wspólnota Dominiki Gibraltar — Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej Grenada Guernsey/Sark/Alderney — Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej Hongkong — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej Jersey — Terytorium Korony Brytyjskiej Kajmany — Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Liberii Księstwo Liechtensteinu Makau — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej Republika Malediwów Wyspy Man — Terytorium Korony Brytyjskiej Kraj (terytorium) 2

Dziennik Ustaw Nr 19 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Republika Wysp Marshalla Republika Mauritius Księstwo Monako                — 1155 — 2                Poz. 185


Montserrat — Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Nauru Antyle Holenderskie — Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów Niue — Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią Republika Panamy Niezależne Państwo Samoa Republika Seszeli Federacja St. Christopher i Nevis Saint Lucia Saint Vincent i Grenadyny Królestwo Tonga Turks i Caicos — Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych — Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych Republika Vanuatu Zjednoczone Emiraty Arabskie”

Art. 2.

1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienionych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami ustawy zmienianej w art.

1.

2. Przepisów art. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy do licencji i sublicencji udzielonych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tych umów dokonanych po tym dniu.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że umowy zostały zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Licencje i sublicencje, udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy i niezarejestrowane w urzędzie, traktuje się jako licencje i sublicencje, udzielone na podstawie umów zawartych począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego oraz do upoważnienia do korzystania z licencji.

5. W przypadku gdy podatnik przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymał część zapłaty nieprzekraczającą połowy należności z tytułu sprzedaży lokalu lub budynku, obowiązek podatkowy od tej części zapłaty powstaje z chwilą otrzymania, po wejściu w życie tej ustawy, pierwszej zapłaty, nie później jednak niż z chwilą wydania.

6. Przepis art. 1 pkt 6 lit. b) stosuje się w sytuacji, gdy wydatki, o których mowa w tym przepisie, zostały poniesione począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

7. Przepis art. 1 pkt 16 lit. a) tiret trzecie stosuje się począwszy od rozliczeń za miesiąc, w którym ustawa weszła w życie.

8. Przepisy art. 1 pkt 18 lit. a)—c) stosuje się począwszy od rozliczeń za miesiąc następujący po miesiącu wejścia w życie ustawy. Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58) w art. 15: a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1156 —                Poz. 185


„8) dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.”, b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: „8a. W przypadku stwierdzenia używania oleju opałowego do celów napędowych Policja niezwłocznie zawiadamia izbę skarbową właściwą ze względu na miejsce dokonanej kontroli. 8b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 8, uwzględniając sposób przeprowadzenia kontroli i badania próbek rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu.” Art. 4. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,

poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438) po art. 52a dodaje się art. 52b w brzmieniu: „Art. 52b. Kto zużywa olej opałowy do celów napędowych, podlega karze grzywny do 500 zł.” Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 185 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 199 z 20022002-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K. 47/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 198 z 20022002-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 29/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 197 z 20022002-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 196 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 195 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 194 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 193 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 192 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 191 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 190 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 189 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 188 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 187 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 186 z 20022002-03-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.