Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-22
Data wydania:2002-10-25
Data wejscia w życie:2002-12-07
Data obowiązywania:2002-11-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 193                — 12160 —                Poz. 1619


1619

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ, SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej. Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „pojeździe nienormatywnym” — rozumie się przez to pojazd lub zespół pojazdów (z ładunkiem lub bez ładunku), którego masa, naciski osi lub wymiary są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w art. 61 ust. 6 i 10 oraz w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym i w przepisach określających warunki techniczne pojazdów dla danej drogi oraz kolumny pojazdów nienormatywnych;

2) „pilotowaniu” — rozumie się przez to zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilotów korzystających z pojazdów pilotujących, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego, pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne lub kolumny pojazdów;

3) „Siłach Zbrojnych” — rozumie się przez to Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. § 2.

1. Organizator przejazdu zgłasza ten przejazd właściwej do spraw transportu:

1) komórce organizacyjnej Sił Zbrojnych: a) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w przypadku przejazdów międzynarodowych, b) Dowództwa Wojsk Lądowych, w przypadku przejazdów między okręgami wojskowymi,

—————

1) Minister

c) dowództwa okręgu wojskowego, w przypadku przejazdów na obszarze okręgu wojskowego;

2) komórce organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, określa termin, trasę i warunki przejazdu, a także wstrzymuje wykonanie przejazdu w przypadku, kiedy spowodowałby on istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa. §

3. W czasie stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, a także w razie przeprowadzania akcji ratowniczej oraz akcji związanej z przywracaniem porządku publicznego przepisów § 2 nie stosuje się. Rozdział 2 Pilotowanie pojazdów § 4.

1. Przejazd po drodze publicznej pojazdów:

1) nienormatywnych, z wyjątkiem pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych,

2) gąsienicowych, z wyjątkiem pojazdów na gąsienicach gumowych,

3) wyposażonych tylko w jedno światło drogowe lub mijania, w światło obrysowe lub odblaskowe, niebędących pojazdami jednośladowymi, poruszających się w warunkach niedostatecznej widoczności — podlega pilotowaniu.

2. Pilotowaniu podlega także przejazd kolumny liczącej sześć i więcej pojazdów specjalnych lub zespołów pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych lub pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych.

3. Pilotowaniu podlega również przejazd pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, których przewóz podlega zgłoszeniu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i komendantowi wojewódzkiemu Policji, na podstawie odrębnych przepisów. §

5. Przewóz niewybuchów lub niewypałów odbywa się pojazdem uprzywilejowanym. § 6.

1. Pilotowanie, o którym mowa w § 4, wykonują:

1) wojskowe organy porządkowe i pododdziały regulacji ruchu jednostek wojskowych;

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1628 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1627 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1626 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1625 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1623 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1622 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1621 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1620 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1616 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1448

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-18 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 593

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej, biorących udział w akcjach ratowniczych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 734

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-04 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.