Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-22
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2002-12-07
Data obowiązywania:2002-11-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 2002


Strona 1 z 2
1624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, ———————

1) Minister

poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820 i Nr 130, poz.

1112) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 193                — 12166 —                Poz. 1624


§

2. Specjalistycznymi organizacjami ratowniczymi są:

1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zwane dalej „GOPR”;

2) Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w zakresie ratownictwa górskiego na obszarze Tatr i pasma Gubałowsko-Spiskiego, zwane dalej „TOPR”;

3) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zwane dalej „WOPR”. § 3.

1. Organizacje specjalistyczne są obowiązane i uprawnione do:

1) organizowania pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pomocy przedmedycznej;

2) organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej;

3) ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa;

4) nadawania stopni ratowniczych oraz określania uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji;

5) programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób;

6) stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania.

2. Organizacje specjalistyczne oraz ich upoważnieni przedstawiciele mają ponadto prawo występowania do:

1) kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, lub o wstrzymanie eksploatacji; wniosek przedstawiony ustnie potwierdza się na piśmie w terminie 3 dni od jego zgłoszenia;

2) organów administracji samorządowej oraz, stosownie do właściwości, do dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń, jak też określonych obszarów. § 4.

1. GOPR i TOPR są ponadto obowiązane i uprawnione do:

1) nadawania stopni instruktorskich;

2) kontroli przestrzegania przez osoby przebywające w górach warunków bezpieczeństwa;

3) ogłaszania stopni zagrożenia lawinowego oraz innych stanów zagrożeń na swoim terenie działania;

4) prowadzenia działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie bezpieczeństwa w górach na swoim terenie działania.

2. GOPR i TOPR oraz ich upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni również do występowania do orga-

nów samorządu terytorialnego o zamknięcie obszaru powietrznego do uprawiania sportów lotniczych w wypadkach stanowiących zagrożenie dla osób, funkcjonowania urządzeń i prowadzonych tam akcji ratunkowych i szkoleń.

3. W wyjątkowych wypadkach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia osób, GOPR lub TOPR może zażądać od organizatorów i kierowników, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, zaniechania imprezy, zaniechania wyjścia w góry bądź zamknięcia obiektu lub urządzenia.

4. Kierownik jednostki GOPR lub TOPR, na której terenie działania dokonano czynności określonej w ust. 3, z czynności tej sporządza protokół.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem, jest przedstawiany bezzwłocznie właściwemu organowi administracji samorządowej oraz organizatorom imprez i kierownikom, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt

1. § 5.

1. Ratownikom górskim biorącym udział w działaniach ratowniczych przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości diety z tytułu podróży służbowych pracowników na terenie kraju za każdą rozpoczętą godzinę działań.

2. W przypadku działań ratowniczych, o których mowa w ust. 1, trwających ponad 8 godzin, ratownikom górskim przysługuje ponadto wyżywienie.

3. Ratownikom wodnym biorącym udział w działaniach ratowniczych przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości połowy diety z tytułu podróży służbowych pracowników na terenie kraju za każdą rozpoczętą godzinę działań. § 6.

1. Inne niż GOPR, TOPR lub WOPR organizacje ratownicze mogą wykonywać obowiązki i uprawnienia tych organizacji za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli:

1) obszar, na którym ma być prowadzona działalność ratownicza, nie jest wystarczająco zabezpieczony przez stowarzyszenia wymienione w § 2 albo stowarzyszenia te nie są w stanie go zabezpieczyć;

2) posiadają kadrę ratowników z uprawnieniami specjalistycznymi zweryfikowanymi przez organizacje wymienione w § 2;

3) posiadają siedzibę, własny sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności;

4) wskażą źródła finansowania planowanej działalności;

5) przedstawią opinię co do celowości wykonywania obowiązków i uprawnień właściwego wojewody i organu administracji samorządowej, a w przypadku prowadzenia działalności na obszarze parku narodowego — ponadto opinię dyrektora parku.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić w drodze decyzji zgodę na wykonywanie obowiązków i uprawnień ratowniczych przez inną niż GOPR, TOPR lub WOPR organizację ratowniczą — na wniosek tej organizacji — po zasięgnięciu opinii właściwej specjalistycznej organizacji ratowniczej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1628 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1627 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1626 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1625 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1623 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1622 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1621 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1620 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1616 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Egzekucja komornicza akcji imiennych

  Dłużnik ukrywa akcje imienne. Pomimo oświadczenia o dostarczeniu ich komornikowi stwierdzonego protokołem nie wydaje ich. Komornik wydał postanowienie, że w tej sytuacji (...)

 • Zwiększenie zakresu obowiązków bez podwyżki

  Czy PKP może bez dodatkowego wynagrodzenia, bezterminowo i bez wypowiedzenia warunków pracy i płacy zmusić pracownika administracji do wykonywania obowiązków przewidzianych (...)

 • Nielimitowane nadgodziny

  Maszynista PKP pracuje w systemie równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu. Zdarza się, że zachodzą okoliczności (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory (...)

 • Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

  W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich (...)

 • Etapy tworzenia spółki akcyjnej

  Jakie są etapy tworzenia spółki akcyjnej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-25 poz. 1253

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-18 poz. 1140

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-10 poz. 552

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1765

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej

 • Monitor Polski 2003 nr 22 poz. 333

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.