Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-26
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2002-12-11
Data obowiązywania:2002-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 2002


1653

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy. Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria uznawania za pomoc publiczną, zwaną dalej „pomocą”, przysporzenia korzyści finansowych dokonanego na rzecz przedsiębiorcy w formie:

1) dokapitalizowania przedsiębiorcy, w tym przez nabycie akcji lub udziałów tego przedsiębiorcy;

2) umorzenia zaległości wobec sektora finansów publicznych;

3) udzielenia gwarancji lub poręczenia;

4) udzielenia kredytu lub pożyczki. § 2.

1. Dokapitalizowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, uznaje się za pomoc w następujących przypadkach:

1) sytuacja finansowa przedsiębiorcy, z uwzględnieniem wielkości jego zadłużenia oraz sytuacji sektora, w którym działa, powoduje, że kwota, którą dokapitalizowano przedsiębiorcę, nie zwróci się w odpowiednim czasie w postaci dywidend lub zwyżki wartości udziałów lub akcji;

Dziennik Ustaw Nr 196                — 12303 —                Poz. 1653


2) z powodu niewystarczającego poziomu przepływów pieniężnych przedsiębiorca nie uzyskałby na rynku środków finansowych do podwyższenia kapitału;

3) ma ono charakter krótkoterminowy, z określonym z góry terminem i ceną odsprzedaży w celu umorzenia;

4) wskutek dokapitalizowania spółki, w której akcjonariuszami lub udziałowcami są zarówno przedsiębiorcy niebędący przedsiębiorcami publicznymi, jak i przedsiębiorcy publiczni, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorca publiczny stanie się podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

5) organ udzielający pomocy nabywa udziały lub akcje w spółce handlowej o wartości przewyższającej sumę aktywów netto spółki.

2. Za pomoc uznaje się również dokapitalizowanie przez organ udzielający pomocy nowo utworzonego przedsiębiorcy, który przejmie od przedsiębiorcy zagrożonego upadłością, w całości lub w części, prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej straty. §

3. Umorzenie zaległości wobec sektora finansów publicznych uznaje się za pomoc, z wyjątkiem przypadków, gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

2) kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. § 4.

1. Pomoc w formie gwarancji lub poręczenia może być udzielona dłużnikowi lub wierzycielowi.

2. Udzielenie gwarancji lub poręczenia uznaje się za pomoc dla dłużnika w następujących przypadkach:

1) dłużnik jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

2) dłużnik nie ma zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387);

3) opłata prowizyjna za ich udzielenie jest niższa od oferowanej na rynku;

4) dotyczą one kwoty przekraczającej 80% wartości zobowiązania.

3. Udzielenie gwarancji lub poręczenia uznaje się za pomoc dla wierzyciela, w przypadkach gdy prowadzi do zmniejszenia ryzyka niewykonania zobowiązania, w szczególności gdy:

1) gwarancja lub poręczenie zostały udzielone w stosunku do zobowiązania, które powstało przed ich udzieleniem, bez zmiany warunków tego zobowiązania;

2) gwarantowane lub poręczone zobowiązanie zostało zaciągnięte u tego samego wierzyciela, w celu spłaty wcześniejszego, niegwarantowanego lub nieporęczonego zobowiązania. §

5. Udzielenie kredytu lub pożyczki uznaje się za pomoc w następujących przypadkach:

1) ich oprocentowanie jest korzystniejsze niż oferowane przedsiębiorcy na rynku;

2) są one niezabezpieczone lub niewystarczająco zabezpieczone i udzielone przedsiębiorcy, który nie uzyskałby takiego kredytu lub pożyczki na rynku ze względu na brak zdolności kredytowej. §

6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których dofinansowanie przedsiębiorców publicznych uznane będzie za pomoc (Dz. U. Nr 28, poz. 307). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1660 z 20022002-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1659 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1657 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1654 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

porady prawne online

Porady prawne

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Droga gminna

  Jaka jest definicja drogi publicznej? Kiedy droga gminna jest drogą publiczną?

 • Funkcje firmy przedsiębiorcy według Kodeksu Cywilnego

  Jak Kodeks Cywilny określa funkcje, które ma spełniać firma przedsiębiorcy?

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-18 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-18 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1799

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-18 poz. 1468

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-18 poz. 1468

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.