Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-26
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2002-12-11
Data obowiązywania:2002-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 2002


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 196                — 12321 —                Poz. 1656


1656

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „pomocą”;

2) zakres sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych;

3) sposób przekazywania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) okresy sprawozdawcze;

5) terminy składania sprawozdań;

6) wzory formularzy sprawozdań. § 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej organu udzielającego pomocy (NIP);

3) podstawę prawną udzielonej pomocy;

4) oznaczenie programu pomocowego;

5) dzień udzielenia pomocy;

6) nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, któremu udzielono pomocy;

7) adres siedziby przedsiębiorcy;

8) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

9) formę prawną przedsiębiorcy;

10) wielkość przedsiębiorcy;

11) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93);

12) wartość pomocy;

13) formę pomocy;

14) przeznaczenie pomocy;

15) źródło pochodzenia pomocy;

16) wskazanie kwartału albo roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie.

2. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1, dotyczących pomocy udzielonej w rolnictwie, łowiec§ 4.

1. Organ udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne). przedsiębiorcy twie, łącznie z działalnością usługową (sekcja A, dział 01 PKD), leśnictwie, pozyskiwaniu drewna, łącznie z działalnością usługową (sekcja A, dział 02 PKD), rybołówstwie i rybactwie (sekcja B, dział 05 PKD), pomocy na skup i przechowywanie produktów rolnych oraz zapasów przetworów z tych produktów, a także na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej organu udzielającego pomocy (NIP);

3) podstawę prawną udzielonej pomocy;

4) wartość pomocy;

5) formę pomocy;

6) przeznaczenie pomocy;

7) źródło pochodzenia pomocy;

8) wskazanie kwartału albo roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 2, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej organu udzielającego pomocy (NIP);

3) województwo właściwe dla siedziby przedsiębiorców mających zaległości we wpłatach środków publicznych;

4) wskazanie kwartału roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;

5) rodzaje i wartość zaległych należności przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1660 z 20022002-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1659 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1657 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1654 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-28 poz. 277

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-26 poz. 718

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie określenia przedsiębiorców zobowiązanych do składania organowi nadzorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiązków związanych ze składaniem takich sprawozdań.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.