Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1664 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-27
Data wydania:2002-11-20
Data wejscia w życie:2002-12-12
Data obowiązywania:2002-11-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1664 z 2002


1664

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 197                — 12368 —                Poz. 1664


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. (poz. 1664)

WZÓR

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1664 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1667 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1666 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1665 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1663 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1662 z 20022002-11-27

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1661 z 20022002-11-27

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 75 poz. 947

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 854

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta

 • Monitor Polski 2003 nr 3 poz. 33

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie

 • Monitor Polski 2010 nr 75 poz. 949

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski 2004 nr 26 poz. 449

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.