Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1681 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-10-28
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1681 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 200 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:                — 12560 —                Poz. 1681


należny podatek został zapłacony albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.”,

„3. W wypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza ani nie pobiera podatku.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Płatnicy podatku są obowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych, dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.”;

11) w art. 19: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące dłużnikiem spadkodawcy, są obowiązane, przy zapłacie długu, potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od nabycia spadku, należny od spadkobiercy w wysokości ustalonej przez ten urząd. Zapłata długu bez potrącenia podatku od nabycia spadku może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą urzędu skarbowego albo po stwierdzeniu przez urząd skarbowy, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub że

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drodze spadku lub zasiedzenia, notariusz może sporządzić akt lub uwierzytelnić własnoręczność podpisu tylko za uprzednią pisemną zgodą urzędu skarbowego albo po stwierdzeniu przez urząd skarbowy, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1681 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.