Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1681 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-10-28
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1681 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 200                — 12558 —                Poz. 1681


1681

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1.

1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) spadku,

2) darowizny,

3) zasiedzenia,

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.

2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.”;

2) użyte w art. 2 i w art. 4 w ust. 4 wyrazy „w Polsce” zastępuje się wyrazami „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”;

4) w art. 4 w ust. 1: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,”, b) w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.”;

5) w art. 6 w ust. 1: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) przy nabyciu tytułem zachowku — z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,”, b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności — z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności.”;

6) w art. 7 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.”;

7) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9 637 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7 276 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 4 902 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.”;

8) w art. 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1681 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.