Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1684 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-10-30
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1684 z 2002


1684

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) w art. 19:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, wynosi 27% podstawy opodatkowania.”;

2) uchyla się ust.

2. Art. 2.

1. Stawka, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych:

1) od dnia 1 stycznia 2003 r. — jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy albo

2) od początku roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2002 r. — jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest inny okres niż rok kalendarzowy.

2. Jeżeli rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2003 r., do końca tego roku podatkowego podatnik stosuje stawkę podatku obowiązującą go w pierwszym dniu tego roku podatkowego. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384 i Nr 199, poz. 1672.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1684 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.