Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1697 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-11-25
Data wejscia w życie:2002-12-15
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1697 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 201                — 12597 —                Poz. 1697


1697

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Do okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej „nagrodą”, przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wlicza się:

1) okresy służby i pracy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat;

2) okres ukończonych studiów w szkole wyższej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia;

3) inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat.

2. W przypadku braku w aktach osobowych funkcjonariusza dokumentacji potwierdzającej nabycie przez niego prawa do nagrody, funkcjonariusz przedstawia przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego fakt służby lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz okres ich trwania, ukończenia szkoły wyższej, a także czas trwania innych okresów wskazanych w ust. 1 pkt

3. 3. Do dokumentowania okresów uprawniających do nagrody stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące przy ustalaniu wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia funkcjonariuszy. § 2.

1. Podstawę obliczania wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej mu w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze — w dniu nabycia prawa do tej nagrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego tego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody wypłacanej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli są korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do tej nagrody. §

3. Funkcjonariuszowi wypłaca się nagrodę niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, z zastrzeżeniem § 4—6. § 4.

1. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do nagrody w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wliczenie do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do tej nagrody, nagrodę tę wypłaca się w dniu wejścia w życie tych przepisów.

2. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia jednocześnie do kilku nagród, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jedną nagrodę — najwyższą.

3. W przypadku nabycia prawa do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody uzyskanej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku funkcjonariusza, który udokumentował okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, i nabył prawo do nagrody wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody niższego stopnia, ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, albo nabędzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. §

5. W przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprawnionego do emerytury lub renty nagrodę wypłaca się mu w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, nie więcej niż 12 miesięcy. §

6. Funkcjonariuszowi, który osiągnął okres służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1697 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1703 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1701 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1700 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1699 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1698 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1696 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1695 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1694 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1693 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1702 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 538

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 539

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-31 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1963

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.