Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1699 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-11-27
Data wejscia w życie:2002-12-10
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1699 z 2002


1699

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą „Wojskowy Instytut Medyczny”, zwaną dalej „Instytutem”.

2. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

4. Bezpośredni nadzór nad Instytutem sprawuje komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw zdrowia.

5. Instytut jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. § 2.

1. Przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym medycyny pola walki i medycyny sta-

Dziennik Ustaw Nr 201                — 12600 —                Poz. 1699


nów nagłych, medycyny morskiej i tropikalnej, oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;

2) upowszechnianie wyników prac, o których mowa w pkt 1;

3) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) prowadzenie działalności w zakresie kształcenia przeddyplomowego, podyplomowego oraz kształcenia ustawicznego;

5) uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia na zasadach określonych dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej i o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

6) prowadzenie działalności gospodarczej.

2. W zakresie działalności określonej w ust. 1 Instytut:

1) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanymi;

2) współdziała z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorcami;

3) współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi. §

3. Instytut wyposaża się, oddając:

1) w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową o powierzchni 22,6329 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Warszawie przy ulicy Szaserów 128, obejmującą działkę ewidencyjną nr 8/4 z obrębu 3-04-03, opisaną w księdze wieczystej nr 56007, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

2) w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową o powierzchni 0,4572 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Warszawie przy ulicy Osowskiej 8/10, obejmującą działkę ewidencyjną nr 9 z obrębu 3-04-08, opisaną w księdze wieczystej nr 80608, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

3) na własność budynki i urządzenia budowlane trwale związane z nieruchomościami gruntowymi, o których mowa w pkt 1 i

2. §

4. Instytut wyposaża się w inne niż określone w § 3 składniki mienia dotychczasowego Centralnego

Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które nie zostały przekazane, na podstawie odrębnych przepisów, Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, a także w mienie przeznaczone do realizacji zadań Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. §

5. Instytut przejmuje prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania dotychczasowego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1) związane z mieniem, o którym mowa w § 4;

2) dotyczące projektów badawczych i celowych oraz inwestycji, realizowanych ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę. §

6. Instytut przejmuje pracowników dotychczasowego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z wyjątkiem pracowników wykonujących pracę w jego Poliklinice. §

7. Organami właściwymi do wyposażenia Instytutu w środki niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, są:

1) Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury, we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego — do dokonania przewidzianych w odrębnych przepisach czynności związanych z wyposażeniem w mienie, o którym mowa w § 3;

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach budżetu — do przygotowania dokumentów niezbędnych do sfinansowania, z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zadań zleconych Instytutowi przez Ministra Obrony Narodowej oraz uwzględnienia środków na ten cel w projekcie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2003 r. §

8. Do czasu powołania dyrektora Instytutu funkcję kierownika Instytutu pełni, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dotychczasowy komendant Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1699 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1703 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1701 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1700 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1698 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1697 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1696 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1695 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1694 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1693 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1702 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

  W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej?

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Pośrednictwo przy usługach medycznych

  Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie (...)

 • Obowiązek meldunkowy - wymeldowanie

  Jakie dane powinnam przedstawić w urzędzie gminy jeżeli chcę się wymeldować?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2766

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2767

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 629

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

 • Monitor Polski 2007 nr 85 poz. 893

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 611

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.