Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1700 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-11-27
Data wejscia w życie:2002-12-01
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1700 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 201                — 12601 —                Poz. 1700


1700

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 — 1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984)1) zarządza się, co następuje: §

1. Przekształca się Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Centralnym Szpitalem Klinicznym”, likwidując działalność:

1) szpitalną;

2) w zakresie: a) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, b) udzielania medycznej pomocy doraźnej, c) pobierania krwi i krwiolecznictwa. §

2. Pozbawia się Centralny Szpital Kliniczny:

1) nieodpłatnie użytkowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 22,6329 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy ulicy Szaserów 128, obejmującej działkę ewidencyjną nr 8/4 z obrębu 3-04-03, opisaną w księdze wieczystej nr 56007, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

2) nieodpłatnie użytkowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4572 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy ulicy Osowskiej 8/10, obejmującej działkę ewidencyjną nr 9 z obrębu 3-04-08, opisaną w księdze wieczystej nr 80608, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; ———————

1)

3) nieodpłatnie użytkowanych budynków i urządzeń budowlanych trwale związanych z nieruchomościami gruntowymi, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) nieodpłatnie użytkowanego majątku Skarbu Państwa innego niż określony w pkt 1—3, wykorzystywanego dotychczas w działalności, o której mowa w §

1. §

3. Centralny Szpital Kliniczny zachowuje:

1) nieodpłatne użytkowanie: a) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6014 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 78, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5 z obrębu 5-05-03, opisaną w księdze wieczystej nr 55907, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, b) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5195 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy ulicy Stefana ˚eromskiego 33, obejmującej działkę ewidencyjną nr 175/1 z obrębu 7-05-11, opisaną w księdze wieczystej nr 300228, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, c) budynków i urządzeń budowlanych trwale związanych z nieruchomościami gruntowymi, o których mowa w lit. a i b, d) innego majątku Skarbu Państwa niż określony w lit. a—c, wykorzystywanego w działalności, która nie jest likwidowana;

2) własność pozostałego majątku Centralnego Szpitala Klinicznego, wykorzystywanego w działalności, która nie jest likwidowana. §

4. Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu nadaje się nazwę „Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”, zwana dalej „CePeLek”. §

5. Âwiadczenia zdrowotne w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, zapewnia osobom korzystającym dotychczas z tych świadczeń Wojskowy Instytut Medyczny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów. §

6. Pracownicy Centralnego Szpitala Klinicznego wykonujący pracę w jego Poliklinice pozostają pracownikami „CePeLek”. §

7. Uporządkowanie stanu prawnego i ewidencji majątku Skarbu Państwa, o którym mowa w § 3 pkt 1

Przepis art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) stosuje się do zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 20, poz. 245).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1700 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1703 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1701 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1699 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1698 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1697 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1696 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1695 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1694 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1693 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1702 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1699

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-05 poz. 1184

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.