Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 12

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-03-09
Data wejscia w życie:2002-06-18
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 12


Strona 12 z 25

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12625 —                Poz. 1704


versions of the safety assessment and of the environmental assessment shall be prepared when deemed necessary to complement the assessments referred to in paragraph (i).

twórczymi wykonano uaktualnione i szczegółowe oceny bezpieczeństwa obiektu i oceny wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem we wszystkich przypadkach, w których uznano to za konieczne dla uzupełnienia ocen, o jakich mowa w punkcie (i). Artykuł 16 Eksploatacja obiektów Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że: (i) zezwolenie na eksploatację obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi opiera się na odpowiednich ocenach, o jakich mowa w artykule 15, i jest udzielone pod warunkiem zrealizowania programu uruchomienia obiektu, który wykazuje, że obiekt jest zbudowany zgodnie z projektem i spełnia wymagania bezpieczeństwa; warunki i ograniczenia eksploatacyjne, określone na podstawie testów, doświadczenia eksploatacyjnego i ocen, o których mowa w artykule 15, zostały zdefiniowane i w razie potrzeby poprawione; eksploatacja, konserwacja, monitorowanie, kontrole i badania obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi są prowadzone zgodnie z ustanowionymi procedurami. W przypadku obiektu służącego do składowania uzyskane w ten sposób wyniki są wykorzystywane do potwierdzenia i przeglądu poprawności zrobionych założeń i do uaktualniania ocen, o których mowa w artykule 15, odnoszących się do okresu po zamknięciu obiektu; przez cały czas eksploatacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi dostępne jest wsparcie inżynieryjne i techniczne we wszystkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem; stosowane są procedury służące do określania i segregacji odpadów promieniotwórczych; posiadacz zezwolenia informuje we właściwym czasie organ nadzorujący o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa;

Article 16 Operation of facilities Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that: (i) the licence to operate a radioactive waste management facility is based upon appropriate assessments as specified in Article 15 and is conditional on the completion of a commissioning programme demonstrating that the facility, as constructed, is consistent with design and safety requirements; operational limits and conditions, derived from tests, operational experience and the assessments as specified in Article 15 are defined and revised as necessary; operation, maintenance, monitoring, inspection and testing of a radioactive waste management facility are conducted in accordance with established procedures. For a disposal facility the results thus obtained shall be used to verify and to review the validity of assumptions made and to update the assessments as specified in Article 15 for the period after closure;

(ii)

(ii)

(iii)

(iii)

(iv)

(iv)

engineering and technical support in all safety-related fields are available throughout the operating lifetime of a radioactive waste management facility; procedures for characterization and segregation of radioactive waste are applied; incidents significant to safety are reported in a timely manner by the holder of the licence to the regulatory body;

(v) (vi)

(v) (vi)

(vii) ustanowiono programy służące do gromadzenia i analizowania odpowiednich doświadczeń eksploatacyjnych, a na podstawie ich wyników tam, gdzie jest to uzasadnione, podejmowane są właściwe działania; (viii) przygotowane i w miarę potrzeb aktualizowane plany likwidacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, a niebędącego obiektem służącym do składowania, są — z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas eksploatacji obiektu — poddawane przeglądom i ocenom organu nadzorującego; (ix) przygotowane i w miarę potrzeb aktualizowane plany zamknięcia obiektu służącego do składo-

(vii) programmes to collect and analyse relevant operating experience are established and that the results are acted upon, where appropriate;

(viii) decommissioning plans for a radioactive waste management facility other than a disposal facility are prepared and updated, as necessary, using information obtained during the operating lifetime of that facility, and are reviewed by the regulatory body; (ix) plans for the closure of a disposal facility are prepared and updated, as necessary, using

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 12 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg posiadania fotelika dla dzieci

  W jaki sposób przewozić dwoje dzieci (jednocześnie) w wieku 1 i 3 lata -zgodnie z prawem- samochodem Fiat 126p z 1986 r. nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na tylnym (...)

 • Wymogi na stanowisko inspektora BHP

  W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Szkolenie okresowe inspektora BHP

  Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia (...)

 • Powierzchnia biurowa dla pracownika

  Ile powierzchni biurowej powinno wypadać na pracownika?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1064

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1705

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1213

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej

 • Legislacja UE z 2005-07-16 nr 185 poz. 33

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)

 • Legislacja UE z 2005-02-03 nr 30 poz. 10

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.