Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 18

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-03-09
Data wejscia w życie:2002-06-18
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 18


Strona 18 z 25

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12631 —                Poz. 1704


products resulting from reprocessing operations to the State of origin. Article 28 Disused sealed sources

zwrotu do państwa pochodzenia odpadów promieniotwórczych i innych substancji powstałych podczas przerobu. Artykuł 28 Wyłączone z użytkowania zamknięte źródła promieniowania

1. Każda z Umawiających się Stron, w ramach własnego prawa krajowego, podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia, że posiadanie, przerabianie lub składowanie wyłączonych z użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania odbywa się w sposób bezpieczny.

2. Umawiająca się Strona zezwala na powrót na własne terytorium wyłączonych z użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania, jeżeli — w ramach prawa krajowego — wyraziła zgodę na zwrot takich źródeł do producenta uprawnionego do otrzymywania i posiadania wyłączonych z użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania. Rozdział 6 Spotkania Umawiających się Stron Artykuł 29 Spotkanie przygotowawcze

1. Spotkanie przygotowawcze Umawiających się Stron odbędzie się w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji.

2. Podczas tego spotkania Umawiające się Strony: (i) wyznaczą datę pierwszego spotkania przeglądowego, o którym mowa w artykule

30. To spotkanie przeglądowe odbędzie się w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji; przygotują i przyjmą na drodze konsensusu Zasady proceduralne oraz Zasady finansowe; w szczególności i zgodnie z Zasadami proceduralnymi ustanowią: (a) wytyczne odnoszące się do formy i kształtu krajowych sprawozdań, jakie mają być składane zgodnie z postanowieniami artykułu 32; (b) datę przedkładania takich sprawozdań; (c) proces przeglądu takich sprawozdań. (i)

1. Each Contracting Party shall, in the framework of its national law, take the appropriate steps to ensure that the possession, remanufacturing or disposal of disused sealed sources takes place in a safe manner.

2. A Contracting Party shall allow for reentry into its territory of disused sealed sources if, in the framework of its national law, it has accepted that they be returned to a manufacturer qualified to receive and possess the disused sealed sources.

Chapter 6 Meetings of the Contracting Parties Article 29 Preparatory meeting

1. A preparatory meeting of the Contracting Parties shall be held not later than six months after the date of entry into force of this Convention.

2. At this meeting, the Contracting Parties shall: determine the date for the first review meeting as referred to in Article

30. This review meeting shall be held as soon as possible, but not later than thirty months after the date of entry into force of this Convention; prepare and adopt by consensus Rules of Procedure and Financial Rules; establish in particular and in accordance with the Rules of Procedure: (a) guidelines regarding the form and structure of the national reports to be submitted pursuant to Article 32; (b) a date for the submission of such reports; (c) the process for reviewing such reports.

(ii) (iii)

(ii) (iii)

3. Każde państwo lub regionalna organizacja o charakterze integrującym lub innym, które ratyfikuje, przyjmuje, zatwierdza, przystępuje lub potwierdza niniejszą konwencję, a w którym konwencja jeszcze nie obowiązuje, może uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym na takich samych zasadach jak Strony niniejszej konwencji.

3. Any State or regional organization of an integration or other nature which ratifies, accepts, approves, accedes to or confirms this Convention and for which the Convention is not yet in force, may attend the preparatory meeting as if it were a Party to this Convention.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 18 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg posiadania fotelika dla dzieci

  W jaki sposób przewozić dwoje dzieci (jednocześnie) w wieku 1 i 3 lata -zgodnie z prawem- samochodem Fiat 126p z 1986 r. nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na tylnym (...)

 • Wymogi na stanowisko inspektora BHP

  W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Szkolenie okresowe inspektora BHP

  Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia (...)

 • Powierzchnia biurowa dla pracownika

  Ile powierzchni biurowej powinno wypadać na pracownika?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1064

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1705

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1213

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej

 • Legislacja UE z 2005-07-16 nr 185 poz. 33

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)

 • Legislacja UE z 2005-02-03 nr 30 poz. 10

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.