Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-03-09
Data wejscia w życie:2002-06-18
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 25

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12616 —                Poz. 1704


-operation, including where appropriate, safety-related technical co-operation;

nia środków krajowych oraz współpracy międzynarodowej, w tym także — tam gdzie jest to uzasadnione — współpracy technicznej związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa; (ii) zapewnienie, że na wszystkich etapach postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi stworzono skuteczne środki zabezpieczeń przed zagrożeniami potencjalnymi, dzięki którym chroni się poszczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko przed szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego obecnie i w przyszłości, w sposób umożliwiający realizację potrzeb i aspiracji obecnej generacji bez naruszenia możliwości realizowania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń; zapobieganie awariom pociągającym za sobą skutki radiologiczne oraz łagodzenie takich skutków, jeśli już powstały — na każdym etapie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Artykuł 2 Definicje W niniejszej konwencji określenie: (a) „zamknięcie” oznacza zakończenie prowadzenia wszelkich działań eksploatacyjnych w jakiś czas po umieszczeniu wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych w składowisku odpadów. Określenie to obejmuje również prace inżynieryjne lub inne, których wykonanie jest konieczne do zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa obiektu; „likwidacja” oznacza wszystkie działania prowadzące do zwolnienia obiektu jądrowego niebędącego składowiskiem odpadów promieniotwórczych spod dozoru jądrowego. Działania te obejmują procesy dekontaminacji i demontażu; „usuwanie” oznacza planowane i kontrolowane odprowadzanie do środowiska — w ramach legalnego działania i w ilościach nieprzekraczających ograniczeń nałożonych przez organ nadzorujący — ciekłych i gazowych substancji promieniotwórczych, pochodzących z normalnej eksploatacji obiektów objętych dozorem; „składowanie” oznacza złożenie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w odpowiednim obiekcie, bez zamiaru ich ponownego wydobywania; „zezwolenie” oznacza wszelkie upoważnienia, pozwolenia lub certyfikaty wydane przez organ nadzorujący na prowadzenie działalności związanej z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi; „obiekt jądrowy” oznacza cywilny obiekt i należący do niego teren, budynki i wyposażenie, gdzie materiały promieniotwórcze są produkowane, przetwarzane, wykorzystywane, prze(a) (ii)

to ensure that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are effective defenses against potential hazards so that individuals, society and the environment are protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future, in such a way that the needs and aspirations of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their needs and aspirations; to prevent accidents with radiological consequences and to mitigate their consequences should they occur during any stage of spent fuel or radioactive waste management. Article 2 Definitions For the purposes of this Convention: ”closure” means the completion of all operations at some time after the emplacement of spent fuel or radioactive waste in a disposal facility. This includes the final engineering or other work required to bring the facility to a condition that will be safe in the long term;

(iii)

(iii)

(b)

(b)

”decommissioning” means all steps leading to the release of a nuclear facility, other than a disposal facility, from regulatory control. These steps include the processes of decontamination and dismantling; ”discharges” means planned and controlled releases into the environment, as a legitimate practice, within limits authorized by the regulatory body, of liquid or gaseous radioactive materials that originate from regulated nuclear facilities during normal operation; ”disposal” means the emplacement of spent fuel or radioactive waste in an appropriate facility without the intention of retrieval; ”licence” means any authorization, permission or certification granted by a regulatory body to carry out any activity related to management of spent fuel or of radioactive waste; ”nuclear facility” means a civilian facility and its associated land, buildings and equipment in which radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored or disposed of

(c)

(c)

(d)

(d)

(e)

(e)

(f)

(f)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg posiadania fotelika dla dzieci

  W jaki sposób przewozić dwoje dzieci (jednocześnie) w wieku 1 i 3 lata -zgodnie z prawem- samochodem Fiat 126p z 1986 r. nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na tylnym (...)

 • Wymogi na stanowisko inspektora BHP

  W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Szkolenie okresowe inspektora BHP

  Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia (...)

 • Powierzchnia biurowa dla pracownika

  Ile powierzchni biurowej powinno wypadać na pracownika?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1064

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1705

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1213

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej

 • Legislacja UE z 2005-07-16 nr 185 poz. 33

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)

 • Legislacja UE z 2005-02-03 nr 30 poz. 10

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.