Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-12-04
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 5

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12641 —                Poz. 1706


uznając następnie, że Rada EUMETSAT określiła status „państwa współpracującego” jako krok pośredni dla państw europejskich zamierzających uzyskać pełne członkostwo w EUMETSAT, dostrzegając owocną współpracę dwustronną między EUMETSAT i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce zapoczątkowaną podpisaniem w Warszawie w dniu 20 stycznia 1993 r. dwustronnej Umowy o Współpracy w zakresie Użytkowania Obrazów i Informacji z Satelitów Meteosat EUMETSAT, zgodnie z artykułami 3, 5, 9 i 10 Konwencji EUMETSAT, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Cel Celem niniejszej umowy jest ustanowienie stabilnych, długoterminowych zasad określających ścisłą współpracę między EUMETSAT a RP oraz określenie praw i obowiązków RP jako państwa współpracującego z EUMETSAT. Artykuł 2 Dostęp do danych, produktów i usług EUMETSAT

1. RP jako państwo współpracujące z EUMETSAT będzie miała te same prawa i obowiązki co państwa członkowskie w zakresie dostępu, wykorzystania i rozprowadzania danych, produktów i usług EUMETSAT.

2. Zasady i warunki dostępu, wykorzystywania i rozprowadzania danych, produktów i usług EUMETSAT są określone w dokumencie Polityka Dotycząca Danych EUMETSAT (EUMETSAT Data Policy) i uzgodnione przez Radę EUMETSAT.

3. W odniesieniu do danych pochodzących od strony trzeciej, a rozprowadzanych przez EUMETSAT, lub danych pochodzących z systemów utworzonych przez EUMETSAT we współpracy z innymi stronami trzecimi, dostęp, wykorzystanie i rozprowadzanie takich danych przez RP będzie przedmiotem uzgodnień z właściwą stroną trzecią.

4. Odnośnie do danych wymienionych w ustępie 3 EUMETSAT będzie wspierał RP w negocjacjach z odpowiednią stroną trzecią w zakresie uzyskania praw do dostępu i wykorzystywania danych równych z prawami przysługującymi państwom członkowskim EUMETSAT. Artykuł 3 Komitet Doradczy Państw Współpracujących z EUMETSAT

1. RP wyznaczy jednego przedstawiciela z ramienia krajowych służb meteorologiczno-hydrologicznych na członka Komitetu Doradczego Państw Współpracują-

recognising further that the EUMETSAT Council has defined the ”Cooperating State” status as an intermediate step for European countries wishing to become full EUMETSAT Member States, noting the fruitful bilateral cooperation between EUMETSAT and the Institute of Meteorology and Water Management in Poland initiated by signing a bilateral Cooperation Agreement on Use of Images and Information from the EUMETSAT Meteosat Satellites on 20 January 1993 in Warsaw, in accordance with Articles 3, 5, 9 and 10 of the EUMETSAT Convention, have agreed as follows: Article 1 Purpose The purpose of this Agreement is to provide a permanent, long-term continuing framework for close cooperation between EUMETSAT and RP and to define RP’s rights and obligations as a EUMETSAT Cooperating State. Article 2 Acces to EUMETSAT data, products and services

1. As a Cooperating State, RP shall have the same rights and obligations as EUMETSAT Member States concerning access, utilisation and distribution of EUMETSAT data, products and services.

2. The terms and conditions for access, utilisation and distribution of EUMETSAT data, products and services are defined in the EUMETSAT Data Policy and agreed by the EUMETSAT Council.

3. Concerning third party data distributed by EUMETSAT, or data from systems established by EUMETSAT in cooperation with third parties, the access, utilisation and distribution of such data by RP is subject to agreement by the relevant third party.

4. Concerning data referred to in paragraph 3 above, EUMETSAT will support RP in negotiating with the relevant third party access and utilisation rights equivalent to those applicable to EUMETSAT’s Member States. Article 3 EUMETSAT Advisory Committee of Cooperating States

1. RP shall nominate on representative from its national meteorological and hydrological service to be a member of the EUMETSAT Advisory Committee of

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1707

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 297

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1360

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.