Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-12-04
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 5

Dziennik Ustaw Nr 202 Artykuł 6 Rozstrzyganie sporów                — 12643 — Article 6 Settlement of disputes                Poz. 1706


1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji warunków niniejszej umowy, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą przedmiotem arbitrażu na wniosek którejkolwiek ze Stron.

2. Procedura arbitrażowa będzie zgodna z określoną w Konwencji EUMETSAT. Artykuł 7 Wejście umowy w życie, czas jej obowiązywania, przegląd

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu przez RP zgodnie z jej prawem wewnętrznym i wejdzie w życie w dniu oficjalnego poinformowania EUMETSAT o jej przyjęciu, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat.

3. W piątym roku po wejściu w życie umowy Strony dokonają formalnego przeglądu ich współpracy w celu ewentualnego przystąpienia RP do EUMETSAT, jako pełnoprawnego państwa członkowskiego, lub w celu przedłużenia umowy na dalsze okresy. Artykuł 8 Zmiany

1. Umowa niniejsza może być zmieniona w drodze pisemnego porozumienia między Stronami.

2. Strony wyrażają zgodę na zmianę niniejszej umowy (mutatis mutandis) w okresie jej obowiązywania, jeżeli wejdą w życie Zmiany do Konwencji EUMETSAT przyjęte Rezolucją Rady EUM/C/Res. XXXVI na 15 spotkaniu Rady EUMETSAT, podlegające obecnie ratyfikacji przez państwa członkowskie EUMETSAT. Artykuł 9 Wypowiedzenie

1. Niniejsza umowa może być wypowiedziana w drodze pisemnej notyfikacji przez każdą ze Stron przed upływem okresu wymienionego w artykule 7 ustęp

2. 2. Umowa traci moc z końcem roku finansowego następującego po roku, w którym dokonano pisemnej notyfikacji.

3. Jeśli RP nie będzie wypełniać zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, EUMETSAT będzie mógł wypowiedzieć umowę po podjęciu takiej decyzji przez

1. Any dispute on the interpretation or implementation of the terms of this Agreement which cannot be settled amicably shall be subject to arbitration at the request of either Party.

2. The arbitration procedure shall be as set out in the EUMETSAT Convention. Article 7 Entry into force, duration, review

1. This Agreement is subject to acceptance by RP according to its national regulations and shall enter into force on the day of formal communication of this acceptance to EUMETSAT with effect from 1 January 2000.

2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 years.

3. During the fifth year following the entry into force of this Agreement, the Parties shall proceed to a formal review of their cooperation in view of a possible accession by RP to EUMETSAT as a full Member State, or in view of a renewal of the Agreement for further periods. Article 8 Amendments

1. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties.

2. The Parties agree to amend this Agreement mutatis mutandis as required, should the Amendments to the EUMETSAT Convention adopted at the 15th meeting of the EUMETSAT Council through Council Resolution EUM/C/Res. XXXVI and currently undergoing ratification within all EUMETSAT Member States enter into force during the period covered by this Agreement. Article 9 Termination

1. This Agreement may be terminated upon written notice by either Party before the end of the period defined in Article 7.2.

2. The termination shall take effect at the end of the financial year following that during which it was notified.

3. Should RP fail to fulfil its obligations under this Agreement, EUMETSAT shall be enitled to terminate the Agreement upon decision taken by the EUMETSAT

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1707

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 297

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1360

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.