Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-11-15
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 7

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12646 —                Poz. 1708


3. Jeżeli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie do dnia 1 stycznia 2001 r., to będzie on od tego dnia stosowany prowizorycznie. Jednakże, jeżeli któraś ze Stron nie jest w stanie go stosować od dnia 1 stycznia 2001 r., Strona ta poinformuje inne Strony o tym fakcie jak najszybciej, jednakże nie później niż 21 grudnia 2000 r. W odniesieniu do tej Strony niniejszy Protokół dodatkowy będzie stosowany dziesiątego dnia od daty otrzymania przez inne Strony notyfikacji o spełnieniu przez nią wewnętrznych wymogów proceduralnych niezbędnych do stosowania niniejszego Protokołu dodatkowego. Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy. Sporządzono w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r., w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie niniejszego Protokołu dodatkowego wszystkim Stronom Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 January 2001 it shall be applied provisionally from the date. However, if a Party is not in a position to apply it from 1 January 2001, that Party shall inform the other Parties about this fact as soon as possible, but not later than 21 December

2000. Concerning that Party this Additional Protocol shall be applied on the tenth day from the date of receiving by the other Parties of the notification on the completion by that Party of the internal procedures necessary for the application of this Additional Protocol. In witness whereof the undersigned plenipotentiaries being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol. Done at Warsaw this 15th day of November 2000 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU DODATKOWEGO NR 9 Protokół 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej zmienia się niniejszym następująco:

1. Artykuł 1(i) otrzymuje następujące brzmienie: „(i) „wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną każdego z użytych materiałów pochodzących z innych krajów, o których mowa w artykule 4, lub jeśli wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona, o pierwszą cenę możliwą do ustalenia płaconą za materiały w Państwie-Stronie.”.

2. Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 7 Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

1. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 2, następujące operacje będą uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy spełnione zostały wymagania określone w artykule 6: (a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i magazynowania; (b) łączenie i rozłączanie przesyłek; (c) mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, tlenku, oleju, farby lub innych warstw; (d) prasowanie lub tłoczenie tekstyliów;

ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL No. 9 Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative co-operation is hereby amended as follows:

1. Article 1(i) shall be replaced by: ”(i) ”added value” shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Article 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first verifiable price paid for the materials in the State Party.”

2. Article 7 shall be replaced by: ”Article 7 Insufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied: (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage; (b) breaking-up and assembly of packages; (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings; (d) ironing or pressing of textiles;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.