Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-11-15
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 7

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12648 —                Poz. 1708


ducts obtained which could be considered as ”originating” is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.

warów, które mogłyby być uważane za pochodzące, była taka sama jak ilość towarów, które byłyby uzyskane, gdyby istniało fizyczne rozdzielenie magazynów.

3. Władze celne mogą uzależnić przyznanie upoważnienia od spełnienia wszystkich warunków uznanych za niezbędne.

4. Procedura niniejsza jest rejestrowana i stosowana na podstawie ogólnych zasad księgowości obowiązujących w kraju, w którym towar został wytworzony.

5. Korzystający z niniejszego ułatwienia może wystawiać dowody pochodzenia lub wnioskować o ich wystawienie, zależnie od okoliczności, dla tej ilości towarów, które mogą być uznane za pochodzące. Na prośbę odpowiednich władz korzystający z upoważnienia dostarczy oświadczenie z informacją o sposobie zarządzania magazynowanymi towarami.

6. Władze celne będą kontrolować sposób wykonania upoważnienia i mogą je cofnąć w każdym czasie, gdy korzystający w jakikolwiek sposób czyni z niego niewłaściwy użytek lub nie spełnia któregokolwiek z pozostałych warunków niniejszego protokołu.”.

5. W artykule 22 w ustępie 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie „eksporter” dodaje się wyrazy: „ , zwany dalej „upoważnionym eksporterem”,”.

6. Artykuł 30 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 30 Kwoty wyrażane w euro

1. W celu zastosowania postanowień artykułu 21(1)(b) i artykułu 26(3), w przypadku kiedy towary fakturowane są w walucie innej niż euro, kwoty w walucie narodowej krajów, o których mowa w artykułach 3 i 4, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, ustalają corocznie kraje zainteresowane.

2. Przesyłka będzie korzystać z postanowień artykułu 21(1)(b) lub artykułu 26(3) zgodnie z walutą, w której była wystawiona faktura, stosownie do kwoty ustalonej przez zainteresowany kraj.

3. Kwoty wyrażone w dowolnej walucie narodowej będą stanowiły równowartość kwoty wyrażonej w euro według notowań z pierwszego dnia roboczego października i będą stosowane od 1 stycznia następnego roku. Państwa-Strony powiadomią się o odnośnych kwotach.

4. Dany kraj może zaokrąglać w górę lub w dół kwotę w walucie narodowej powstałą z przeliczenia kwoty wyrażonej w euro. Zaokrąglone kwoty nie mogą różnić się od kwoty wynikającej z przeliczenia o więcej niż 5%. Dany kraj może zachować w walucie narodowej niezmienioną równowartość kwoty wyrażonej w euro, jeżeli

3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.

4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.”

5. In Article 22, paragraph 1, first sentence, the following shall be inserted after ”exporter”: ”hereinafter referred to as ”approved exporter”,”.

6. Article 30 shall be replaced by: ”Article 30 Amounts expressed in Euro

1. For the application of the provisions of Article 21.1(b) and Article 26.3 in cases where products are invoiced in a currency other than Euro, amounts in the national currencies of the countries referred to in Article 4 equivalent to the amounts expressed in Euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21.1(b) or Article 26.3 by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in Euro as at the first working day of October and shall apply from 1 January the following year. The State Parties shall be notified of the relevant amount.

4. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in Euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5%. A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in Euro

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.