Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-11-15
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 5


Strona 5 z 7

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12649 —                Poz. 1708


if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less that 15% in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

w czasie corocznego uzgadniania przewidzianego w ustępie 3 okaże się po przeliczeniu tej kwoty, iż wzrost jej równowartości wyniósł, przed jakimkolwiek zaokrągleniem, mniej niż 15%. Równowartość w walucie narodowej może pozostać niezmieniona, jeżeli po przeliczeniu jej wartość będzie niższa.

5. Kwoty wyrażone w euro będą rozpatrywane przez Wspólny Komitet na wniosek Państwa-Strony. Dokonując przeglądu, Wspólny Komitet uwzględni celowość utrzymania skutków odnośnych limitów w realnym wymiarze. W tym celu może on podjąć decyzję o modyfikacji kwot wyrażonych w euro.”.

7. W załączniku II wprowadza się następujące zmiany: (a) Opis dla pozycji HS 5309 do 5311 zastępuje się następującym tekstem: „

5309 do Tkaniny z innych 5311 roślinnych materiałów włókienniczych, tkaniny z przędzy papierowej: - Zawierające nić Wytwarzanie z przękauczukową dzy pojedynczej1 - Inne Wytwarzanie z1: - przędzy z włókna kokosowego, - przędzy z włókna jutowego, - włókien naturalnych, - syntetycznych włókien ciętych niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, - materiałów chemicznych lub masy tekstylnej, lub - papieru lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex-works produktu

5. The amounts expressed in Euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of a State Party. When carrying out this review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in Euro.”

7. Annex II shall be amended as follows: (a) the entry for HS heading 5309 to 5311 shall be replaced by: ”

5309 5311 to Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn: - Incorporating rubber thread - Other Manufacture from single yarn1 Manufacture from1: - coir yarn, - jute yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5% of the ex-works price of the product

1

Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych, patrz uwaga 5.”

1

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.”

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.