Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 8

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12655 —                Poz. 1710


4. Pomoc, w ramach niniejszej umowy, udzielana będzie zgodnie z ustawodawstwem krajowym Państw Umawiających się Stron i w ramach kompetencji i możliwości organu proszonego o pomoc. W razie potrzeby organ ten może zapewnić udzielenie pomocy przez inny kompetentny organ, jakim w Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi, jest Generalny Inspektor Celny.

5. Organ proszony o pomoc, na wniosek, będzie powiadamiać zainteresowane osoby zamieszkujące na terytorium jego Państwa lub spowoduje powiadomienie ich przez właściwe organy o wszelkich działaniach i decyzjach podjętych przez organ występujący z wnioskiem, dotyczących wszelkich spraw objętych niniejszą umową. Artykuł 4 Akta i dokumenty

1. Organy celne Umawiających się Stron będą, na wniosek, dostarczać sobie wzajemnie informacji lub ich poświadczonych kopii, zawierających wszelkie dostępne wiadomości dotyczące działań, dokonanych lub planowanych, będących lub mogących być naruszeniami przepisów celnych Państwa organu występującego z wnioskiem.

2. W razie konieczności organ proszony o pomoc, wraz z informacjami, które przekazuje organowi występującemu z wnioskiem o pomoc, będzie dostarczał wszelkich instrukcji koniecznych dla interpretacji lub wykorzystania tych informacji.

3. Organy celne będą, na wniosek, dostarczać dokumentację związaną z transportem i załadunkiem towarów, zawierającą informację o wartości celnej, pochodzeniu, dysponowaniu towarami i ich przeznaczeniu.

4. Oryginały akt, dokumentów i innych materiałów będą wymagane tylko wtedy, gdy kopie będą niewystarczające.

5. Oryginały akt, dokumentów i innych materiałów, które zostały przesłane, będą zwrócone przy najbliższej okazji. Na wniosek, oryginały niezbędne dla postępowań sądowych lub administracyjnych w Państwie organu proszonego o pomoc będą zwracane natychmiast. Artykuł 5 Nadzór nad osobami, towarami i środkami transportu Organ celny jednej Umawiającej się Strony będzie, na wniosek i zgodnie z obowiązującym prawem na terytorium jego Państwa, sprawować nadzór nad: a) poszczególnymi osobami, o których wiadomo lub które podejrzewa się, że biorą udział w naruszeniach przepisów celnych; b) środkami transportu, o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane dla naruszenia przepisów celnych na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, i

4. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the national legislation of the States of the Conctracting Parties and within the competence and resources of the requested Authority. If necessary, the requested Authority can arrange for assistance to be provided by another competent authority, which in the Republic of Poland, is among others, the General Customs Inspector.

5. The requested Authority, upon request, shall deliver notifications to persons concerned, residing in the territory of its State or have them notified by the competent authorities, about any actions and decisions made by the requesting Authority concerning any matter within the framework of this Agreement. Article 4 Files and documents

1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall, upon request, supply each other information or certified copies thereof giving all available information on acts, completed or planned, which constitute or appear to constitute an offence against the customs legislation of the State of the requesting Authority.

2. Where necessary, the requested Authority shall supply, along with the information which it provides to the requesting Authority, any necessary instructions for the interpretation or utilization of such information.

3. The Customs Authorities shall, upon request, provide documentation relating to transportation and loading of goods including information on the value, origin, disposition and destination of those goods.

4. Originals of files, documents or other materials shall be requested only when copies would be insufficient.

5. Originals of files, documents and other materials which have been sent shall be returned at the earliest opportunity. Upon request, originals necessary for judicial or administrative proceedings in the State of the requested Authority shall be returned immediately. Article 5 Surveillance of persons, goods and means of transport Upon request, the Customs Authority of one Contracting Party shall, in accordance with the legislation in force in the territory of its State, exercise surveillance over: a) particular persons known to be or suspected of being involved in committing offences against customs legislation; b) means of transport known to be or suspected of being used in committing offences against customs legislation in the territory of the State of the other Contracting Party; and

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.