Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 5


Strona 5 z 8

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12657 —                Poz. 1710


Takie informacje i wiadomości otrzymają wszelką dodatkową ochronę ich poufności i tajemnicy, jaka jest przewidziana w prawie wewnętrznym Państwa, którego organ celny je otrzymuje.

2. Informacje i dokumenty, otrzymane w ramach wzajemnej pomocy, mogą być wykorzystane jedynie dla celów wymienionych w niniejszej umowie, łącznie z wykorzystaniem w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

3. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie będą stosowane w sprawach dotyczących naruszeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Takie informacje mogą być przekazywane innym organom w Państwie organu występującego z wnioskiem, bezpośrednio zaangażowanym w zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami.

4. Organ występujący z wnioskiem nie będzie wykorzystywał dowodów i informacji uzyskanych, zgodnie z niniejszą umową, dla celów innych niż określone we wniosku bez wcześniejszej pisemnej zgody organu proszonego o pomoc. Artykuł 8 Eksperci i świadkowie Na wniosek, organ proszony o pomoc może upoważnić swoich funkcjonariuszy, jeżeli wyrażą oni zgodę, do występowania w charakterze ekspertów lub świadków w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, w sprawach objętych niniejszą umową, na obszarze celnym Państwa drugiej Umawiającej się Strony, oraz do przygotowania przedmiotów, dokumentów lub poświadczonych kopii, które mogą być potrzebne w takich postępowaniach. Wniosek musi wskazywać, w jakiej sprawie i w jakim zakresie funkcjonariusz będzie zeznawał, jak również czas i miejsce postępowania. Artykuł 9 Forma i treść wniosków o pomoc

1. Wnioski, stosownie do niniejszej umowy, sporządzane będą w formie pisemnej. Do wniosków będą załączane dokumenty niezbędne do ich realizacji. Jeżeli będzie tego wymagać pilność sytuacji, mogą być przyjmowane także wnioski w formie ustnej, lecz będą one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

2. Wnioski, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będą zawierały następujące informacje: a) określenie organu celnego występującego z wnioskiem, b) charakter postępowania, c) przedmiot i przyczynę wniosku, d) nazwy i adresy stron, których dotyczy postępowanie, jeśli są znane, oraz

Such information and communications shall enjoy any additional protection as to their confidentiality and secrecy as may be provided for in the national law of the State of the Customs Authority which received them.

2. Information and documents received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial and administrative proceedings.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to cases concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities in the State of the requesting Authority directly involved in combating illicit drug traffic.

4. The requesting Authority shall not use evidence or information obtained pursuant to this Agreement for purposes other than those stated in the request without the prior written consent of the requested Authority. Article 8 Experts and witnesses Upon request, the requested Authority shall authorize its officials, if they so consent, to appear as experts or witnesses in judicial or administrative proceedings in respect of the matters covered by this Agreement in the customs territory of the State of the other Contracting Party and produce such objects, documents or authorized copies thereof, as may be needed for the proceeding. Any request for such an appearance must indicate the matter and in what capacity the official shall testify, as well as the time and place of the proceedings. Article 9 Form and substance of requests for assistance

1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required, because of exigency of the situation, oral requests may also be accepted, but shall be confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information: a) the Customs Authority making the request; b) the nature of the proceedings; c) the object and the reason for the request; d) the names and addresses of the parties concerned in the proceedings, if known; and

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.