Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 6


Strona 6 z 8

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12658 —                Poz. 1710


e) krótki opis sprawy, związek między oczekiwaną pomocą a sprawą, której dotyczy, oraz kwestie prawne z nią związane.

3. Wszelka wymiana korespondencji między Umawiającymi się Stronami będzie odbywać się w języku angielskim. Artykuł 10 Wyjątki od obowiązku udzielania pomocy

1. Jeżeli Umawiająca się Strona proszona o pomoc uzna, że pomoc, o którą wystąpiono, naruszyłaby jej suwerenność, porządek publiczny, bezpieczeństwo lub inne istotne interesy jej Państwa lub gdyby miała naruszyć tajemnicę przemysłową, handlową lub zawodową, może odmówić udzielenia pomocy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków lub wymagań, uważanych za konieczne.

2. Jeżeli organ celny jednej Umawiającej się Strony prosi o pomoc, której sam nie mógłby udzielić, powinien w swoim wniosku zwrócić uwagę na ten fakt. Spełnienie takiej prośby będzie zależało od uznania organu proszonego o pomoc.

3. Jeżeli prośba o pomoc nie może być spełniona, organ występujący z wnioskiem będzie o tym niezwłocznie powiadomiony i poinformowany na piśmie o przyczynach odmowy udzielenia pomocy.

4. Pomoc może być odłożona w czasie przez organ proszony o pomoc w przypadku, gdyby kolidowała z prowadzonym dochodzeniem, procesem lub postępowaniem sądowym. W takim przypadku organ proszony o pomoc porozumie się z organem występującym z wnioskiem, w celu określenia, czy pomoc może być udzielona na warunkach, jakich może wymagać organ proszony o pomoc. Artykuł 11 Koszty

1. Organy celne Umawiających się Stron zrzekną się wszelkich roszczeń o zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy, z wyjątkiem wydatków poniesionych na ekspertów, świadków i tłumaczy innych niż urzędnicy państwowi.

2. Jeżeli dla wykonania wniosku wymagane będą znaczne wydatki lub wydatki o nadzwyczajnym charakterze, organy celne Umawiających się Stron porozumieją się w celu określenia warunków, na jakich wniosek będzie zrealizowany, jak również sposobu ponoszenia kosztów. Artykuł 12 Pomoc

1. Pomoc przewidziana niniejszą umową będzie realizowana bezpośrednio przez organy celne Umawiających się Stron.

e) a brief description of the matter, the connection between the assistance sought and this matter, as well as the legal elements involved.

3. Any correspondence between the Conctracting Parties shall be submitted in English. Article 10 Exemptions from the liability to render assistance

1. If the requested Concracting Party considers that the assistance requested for would be prejudicial to the sovereignty, public order, security or any other essential interest of its State, or that it would violate an industrial, commercial or professional secret it may refuse to provide such assistance or provide it subject to certain conditions or requirements as it may deem necessary.

2. If the Customs Authority of one Conctracting Party requests assistance which it itself would be unable to provide, it shall draw attention to that fact in the request. Compliance with such a request shall then be within the discretion of the requested Authority.

3. If assistance cannot be rendered, the decision and the reasons for the refusal shall be forwarded in writing to the requesting Authority without delay.

4. Assistance may be postponed by the requested Authority on the ground that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Authority shall consult with the requesting Authority to determine if assistance can be given subject to such conditions as the requested Authority may require. Article 11 Costs

1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of the present Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses and costs for interpreters other than government employees.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature will be required to execute the request, the Customs Authorities of the Contracting Parties shall consult to determine the conditions under which the request will be executed and the manner in which the costs shall be borne. Article 12 Assistance

1. Assistance pursuant to this Agreement shall be provided directly between the Customs Authorities of the Contracting Parties.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.