Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 7


Strona 7 z 8

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12659 —                Poz. 1710


2. Jeżeli organ proszony o pomoc nie jest właściwym organem do realizacji wniosku, po odpowiednich konsultacjach przekaże on wniosek do właściwego organu, który będzie realizował wniosek, zgodnie z kompetencjami określonymi prawem, lub doradzi organowi występującemu z wnioskiem w sprawie przyjęcia właściwej procedury dla takiego wniosku. Wszelka pomoc udzielana w ten sposób będzie przekazywana organowi występującemu z wnioskiem za pośrednictwem organu proszonego o pomoc. Artykuł 13 Stosowanie umowy

1. Prezes Głównego Urzędu Ceł Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektor Generalny Departamentu Ceł i Podatku VAT Państwa Izraela będą kontaktować się bezpośrednio lub poprzez upoważnionych przedstawicieli w celu rozpatrywania spraw wynikających z niniejszej umowy, w ramach swoich kompetencji i zgodnie z prawem wewnętrznym. W razie konieczności mogą oni dokonać wzajemnie szczegółowych ustaleń co do jej stosowania.

2. Organy celne Umawiających się Stron będą spotykać się w celu omówienia stosowania niniejszej umowy oraz przedyskutowania innych spraw dotyczących kontaktów między nimi, w razie konieczności lub na wniosek jednego z organów celnych. Artykuł 14 Terytorium stosowania Niniejsza umowa będzie miała zastosowanie na obszarach celnych Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izraela. Artykuł 15 Wejście w życie i wypowiedzenie

1. Umawiające się Strony powiadomią się drogą dyplomatyczną o spełnieniu wszystkich wewnętrznych wymogów prawnych koniecznych do wejścia w życie umowy. Umowa wejdzie w życie po upływie sześćdziesięciu dni od dnia przesłania noty późniejszej.

2. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia przesłania takiej noty. Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą umowę. Sporządzono w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r., który odpowiada 12 dniu sivan 5760 r., w dwóch egzemplarzach, w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową

2. If the requested Authority is not the appropriate authority to comply with the request, it shall, after proper consultation, transmit the request to the appropriate authority, who shall act upon the request according to its powers under the law or advise the requesting Authority of the appropriate procedure to be followed regarding such a request. Assistance provided in this way shall be forwarded to the requesting Authority by the requested Authority. Article 13 Implementation of the agreement

1. The President of the Central Board of Customs of the Republic of Poland and the Director General of the Department of Customs and Value Added Tax of the State of Israel shall communicate directly or through authorized representatives in order to deal with issues arising out of the present Agreement, within their competence and in accordance with national legislation. Where necessary, they may mutually agree on detailed arrangements for implementation thereof.

2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall meet in order to discuss the application of this Agreement and to discuss any other matters concerning the relations between them, when necessary or upon the request of one of the Customs Authorities. Article 14 Territorial applicability The present Agreement shall be applied in the customs territories of the Republic of Poland and the State of Israel. Article 15 Entry into force and termination

1. The Contracting Parties shall notify one another through diplomatic channels when all necessary national legal requirements for entry into force have been fulfilled. The Agreement shall enter into force sixty days after the last notification has been sent.

2. This Agreement shall be of unlimited duration. It can be terminated by notice through diplomatic channels by any of the Contracting Parties; in such a case it shall cease to be in force six months from the day on which such notice has been sent. In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement. Done at Warsaw on 15 June 2000 which corresponds to the 12 day of Sivan 5760, in two originals in the Polish, Hebrew and English languages, each of these texts being equally authentic. In case of diver-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.