Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002


Strona 1 z 8
1710

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 15 czerwca 2000 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Izraela, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, uznając, że naruszenia przepisów celnych są szkodliwe dla interesów ekonomicznych, skarbowych, społecznych i handlowych ich Państw, biorąc pod uwagę znaczenie zapewnienia prawidłowego wymierzania ceł, podatków i innych opłat

AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel on co-operation and mutual assistance in customs matters The Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel, hereinafter referred to as the ”Contracting Parties”; considering that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, fiscal, social and commercial interests of their countries; recognizing the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, taxes and any other

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12653 —                Poz. 1710


przywozowych i wywozowych, prawidłowego określania wartości celnej, klasyfikacji i pochodzenia towarów, jak również właściwego stosowania postanowień dotyczących zakazów, ograniczeń i kontroli, uznając, że obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi stanowi zagrożenie dla zdrowia społecznego i dla społeczeństwa, przekonane, że zwalczanie naruszania przepisów celnych może być bardziej skuteczne dzięki współpracy między ich organami celnymi, biorąc pod uwagę istniejące przyjazne stosunki między Rzecząpospolitą Polską i Państwem Izraela, mając na uwadze Zalecenie Rady Współpracy Celnej z dnia 5 grudnia 1953 r. dotyczące wzajemnej pomocy administracyjnej, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Definicje W rozumieniu niniejszej umowy:

1. „Przepisy celne” — oznaczają przepisy obowiązujące na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izraela dotyczące przywozu, wywozu i tranzytu towarów, a także ceł i innych związanych z tym opłat lub zakazów, ograniczeń i kontroli.

charges on the importation or exportation of goods, the proper determination of the customs value, classification and origin of such goods, as well as the proper implementation of the provisions relating to prohibition, restriction and control; considering that trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances constitutes a danger to public health and to society; convinced that action against customs offences can be made more effective by cooperation between their Customs Authorities; having regard to the friendly relations between the Republic of Poland and the State of Israel; having regard to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on Mutual Administrative Assistance of 5 December

1953. have agreed as follows: Article 1 Definitions For the purposes of the present Agreement:

1. ”Customs legislation” — shall mean provisions in force in the territories of the Republic of Poland and the State of Israel concerning the importation, exportation and transit of goods, as well as customs duties and other charges related thereto, or to measures in respect of prohibition, restriction and control.

2. ”Customs Authorities” — shall mean in the Republic of Poland: the President of the Central Board of Customs and in the State of Israel: the Department of Customs and Value Added Tax of the Ministry of Finance.

3. ”Customs duties” — shall mean all duties and other charges which are levied and collected in accordance with the customs legislation.

4. ”Requesting Authority” — shall mean the competent Customs Authority of the Contracting Party which makes a request for assistance in customs matters or that receives such assistance.

5. ”Requested Authority” — shall mean the competent Customs Authority of the Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters or that renders such assistance.

6. ”Offence” — shall mean any violation of customs legislation as well as any attempted violation thereof.

7. ”Person” — shall mean either a physical human being or legal entity and in the Republic of Poland also entities having no legal personality.

2. „Organy celne” — oznaczają w Rzeczypospolitej Polskiej: Prezesa Głównego Urzędu Ceł, a w Państwie Izraela: Departament Ceł i Podatku VAT w Ministerstwie Finansów.

3. „Należności celne” — oznaczają wszelkie cła i inne opłaty, wymierzane i pobierane zgodnie z przepisami celnymi.

4. „Organ występujący z wnioskiem” — oznacza właściwy organ celny Umawiającej się Strony, który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych lub otrzymuje taką pomoc.

5. „Organ proszony o pomoc” — oznacza właściwy organ celny Umawiającej się Strony, do którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych lub który udziela takiej pomocy.

6. „Naruszenie” — oznacza każde naruszenie przepisów celnych, jak również każde usiłowanie naruszenia tych przepisów.

7. „Osoba” — oznacza zarówno osobę fizyczną, jak i osobę prawną, a w Rzeczypospolitej Polskiej również inny organ nieposiadający osobowości prawnej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.