Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1717 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-05
Data wydania:2002-11-22
Data wejscia w życie:2002-12-20
Data obowiązywania:2002-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1717 z 2002


1717

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Na podstawie art. 85f ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister

§

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 18, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Udzielanie świadczeń wstrzymuje się w przypadku:

1) stwierdzenia posiadania przez cudzoziemca środków finansowych na pokry-

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 203                — 12668 —                Poz. 1717


4) cudzoziemcowi wymagającemu leczenia szpitalnego.

3. Wstrzymanie świadczeń następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1, 2 i 4—7 — z dniem stwierdzenia zaistnienia okoliczności wymienionych w tych przepisach,

2) w pkt 3 — po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) w pkt 8 — z dniem pozbawienia cudzoziemca wolności lub zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania.

4. Wstrzymanie świadczeń następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 — do czasu wyczerpania środków finansowych posiadanych przez cudzoziemca na pokrycie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w pkt 2 — do czasu powrotu cudzoziemca do ośrodka,

3) w pkt 4—7 — do czasu zakończenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy,

4) w pkt 8 — do czasu zwolnienia cudzoziemca z zakładu karnego lub aresztu śledczego.”;

cie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) opuszczenia przez cudzoziemca ośrodka bez podania przyczyn na okres dłuższy niż 3 dni,

3) wydania decyzji ostatecznej o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) wykorzystania świadczeń w sposób niezgodny z celem, na jaki zostały przyznane,

5) wykonywania pracy albo prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca,

6) rażącego lub uporczywego naruszania przez cudzoziemca postanowień regulaminu ośrodka, czyniącego uciążliwym lub niebezpiecznym przebywanie cudzoziemców lub pracowników w ośrodku,

7) zatrzymania cudzoziemca podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo zatrzymania po przekroczeniu granicy i przekazania stronie polskiej,

8) tymczasowego aresztowania cudzoziemca lub odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

2. Nie wstrzymuje się udzielania świadczeń, jeżeli przemawiają za tym względy humanitarne lub dobro małoletniego dziecka, w szczególności:

1) kobiecie w ciąży,

2) małoletniemu,

3) cudzoziemcowi, któremu towarzyszą dzieci poniżej 16 roku życia,

2) użyte w § 5 w ust. 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 i w § 11 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1/2 diety” zastępuje się wyrazami „45% diety”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1717 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1721 z 20022002-12-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1720 z 20022002-12-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1719 z 20022002-12-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1718 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1716 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1715 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1714 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1713 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1712 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec (...)

 • Wypłata świadczeń urlopowych

  Na jaką ustawę mam się powołać, aby móc skorzystać z refundacji z tytułu "wczasy pod gruszą", jeśli pracodawca dokonuje odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych? (...)

 • Status uchodźcy a studia

  W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce?

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 105

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.