Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 2002 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-11
Data wydania:1997-06-27
Data wejscia w życie:2001-07-21
Data obowiązywania:2002-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 2002 - Strona 7


Strona 7 z 34

Dziennik Ustaw Nr 206                — 13084 —                Poz. 1746


c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Umawiającym się Państwie.

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 tego artykułu, wynagrodzenia otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego albo pojazdu drogowego lub kolejowego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa w transporcie międzynarodowym, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Artykuł 16 Wynagrodzenia dyrektorów Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Artykuł 17 Artyści i sportowcy

1. Bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 niniejszej umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca, lecz innej osobie, wówczas taki dochód, bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, dochód uzyskany przez artystów lub sportowców, mających miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, z działalności wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie w ramach programu wymiany kulturalnej pomiędzy Rządami obu Umawiających się Państw jest zwolniony z opodatkowania w tym drugim Umawiającym się Państwie. Artykuł 18 Emerytury i renty

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane przez Rząd Umawiającego się Państwa, jednostkę terytorialną lub

organ lokalny w ramach publicznego systemu stanowiącego część systemu ubezpieczeń społecznych tego Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie. Artykuł 19 Pracownicy państwowi

1. a) Wynagrodzenia, inne niż emerytury i renty, wypłacane przez Rząd Umawiającego się Państwa, jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz Rządu tego Państwa, jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, w ramach pełnionych funkcji o charakterze rządowym, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. b) Jednakże takie wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi są świadczone w tym drugim Umawiającym się Państwie, a osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w tym drugim Umawiającym się Państwie, która: i) jest obywatelem tego Państwa, lub ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2. a) Jakakolwiek emerytura lub renta, wypłacana przez Rząd Umawiającego się Państwa albo przez jednostkę terytorialną lub organ lokalny bądź z funduszy utworzonych przez Rząd Umawiającego się Państwa, jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz Rządu tego Państwa, jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. b) Jednakże taka emerytura lub renta podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna posiada w nim miejsce zamieszkania i jest obywatelem tego drugiego Państwa.

3. Postanowienia artykułów 15, 16 i 18 stosuje się do wynagrodzeń lub rent i emerytur mających związek ze świadczeniem usług w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez Rząd Umawiającego się Państwa, jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Artykuł 20 Wykładowcy i pracownicy naukowo-badawczy Osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie przede wszystkim w celu nauczania, prowadzenia wykładów lub badań naukowych na uniwersytecie, w szkole wyższej, szkole lub instytucji oświatowej, lub instytucji naukowo-badawczej uznanej przez Rząd tego Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego państwa miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu z opodatkowania w pierwszym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie, prowadzenie wykładów lub prac naukowo-badawczych przez okres dwóch lat, licząc od daty jej pierwszego przyjazdu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 2002 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1751 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1750 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1749 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1748 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1747 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1745 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1744 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1743 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1742 z 20022002-12-11

  Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Opodatkowanie renty otrzymywanej z Włoch

  Kobieta mieszka w Polsce i nie ma żadnych dochodów; otrzymuje tylko z Włoch rentę po zmarłym mężu. Tam jest pobierany podatek. W Polsce Urząd Skarbowy też pobiera (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1747

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 691

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1521

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1569

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-21 poz. 53


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.