Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 2002 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-11
Data wydania:1997-06-27
Data wejscia w życie:2001-07-21
Data obowiązywania:2002-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 2002 - Strona 8


Strona 8 z 34

Dziennik Ustaw Nr 206 Artykuł 21 Studenci i praktykanci                — 13085 —                Poz. 1746


Student, stażysta lub praktykant, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego Umawiającego się Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, jest zwolniony od opodatkowania w pierwszym Państwie z tytułu następujących wypłat lub dochodów otrzymanych lub uzyskanych przez niego na utrzymanie, kształcenie lub szkolenie: a) wypłat uzyskanych ze źródeł położonych poza granicami tego Umawiającego się Państwa, z przeznaczeniem na utrzymanie, kształcenie, studiowanie, działalność naukowo-badawczą lub praktyki; b) dochodu uzyskanego z tytułu osobistych usług świadczonych w tym Umawiającym się Państwie w celu uzupełnienia środków na własne utrzymanie. Artykuł 22 Inny dochód

1. Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, mogą być opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie.

2. Postanowień ustępu 1 nie stosuje się do dochodu niebędącego dochodem z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba osiągająca taki dochód, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Umawiającym się Państwie wolny zawód za pomocą stałej placówki tam położonej i gdy prawo lub majątek, z tytułu których wypłacany jest dochód, są faktycznie związane z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, a powstające w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być również opodatkowane w tym drugim Państwie. Artykuł 23 Opodatkowanie majątku

1. Majątek nieruchomy, określony w artykule 6 ustęp 2, może być opodatkowany w Umawiającym się Państwie, w którym taki majątek jest położony.

2. Majątek ruchomy stanowiący część majątku zakładu przedsiębiorstwa lub majątek ruchomy należący

do stałej placówki wykorzystywanej w celu wykonywania wolnego zawodu może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

3. Statki morskie, statki powietrzne, pojazdy drogowe lub kolejowe eksploatowane w transporcie międzynarodowym, jak również majątek ruchomy służący do eksploatacji takich środków transportu podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

4. Wszelkie inne części majątku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym majątek jest położony. Artykuł 24 Metody unikania podwójnego opodatkowania

1. W Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Mongolii, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień punktu b). Polska może przy ustalaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub pozostałego majątku takiej osoby zastosować stopę podatkową, która zostałaby zastosowana, gdyby ten zwolniony dochód lub majątek nie był objęty zwolnieniem. b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 niniejszej umowy mogą być opodatkowane w Mongolii, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Mongolii. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada od takich części dochodów osiągniętych w Mongolii. c) Jeżeli kwota podatku zwolnionego lub obniżonego na mocy specjalnych zachęt stosowanych przez Mongolię traktowana jest jako podatek zapłacony w Mongolii, wówczas taka kwota podlega odliczeniu od podatków polskich.

2. W Mongolii podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Mongolii osiąga dochód z Polski, to kwota podatku przypadająca do zapłacenia w Polsce na mocy postanowień niniejszej umowy może być odliczona od podatku mongolskiego nałożonego na tę osobę. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty podatku mongolskiego od tego dochodu obliczonej zgodnie z ustawodawstwem i przepisami podatkowymi Mongolii.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 2002 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1751 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1750 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1749 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1748 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1747 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1745 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1744 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1743 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1742 z 20022002-12-11

  Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Opodatkowanie renty otrzymywanej z Włoch

  Kobieta mieszka w Polsce i nie ma żadnych dochodów; otrzymuje tylko z Włoch rentę po zmarłym mężu. Tam jest pobierany podatek. W Polsce Urząd Skarbowy też pobiera (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1747

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 691

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1521

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1569

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-21 poz. 53


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.