Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1748 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-11
Data wydania:2002-04-30
Data wejscia w życie:2002-05-23
Data obowiązywania:2002-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1748 z 2002


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 206                — 13112 —                Poz. 1748


1748

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 30 kwietnia 1999 r. została sporządzona w Gdańsku Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec, mając na uwadze konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich informacji niejawnych, które zostały zakwalifikowane jako takie zgodnie z prawem jednej z Umawiających się Stron i przekazane drugiej Umawiającej się Stronie przez upoważnione organy lub osoby, kierując się zamiarem stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, która obowiązywać ma w odniesieniu do wszystkich zawieranych między Umawiającymi się Stronami umów o współpracy i udzielanych zleceń związanych z wymianą informacji niejawnych, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Definicje i porównywalność

1. Informacjami niejawnymi w myśl niniejszej umowy są fakty, przedmioty lub wiadomości niezależnie od formy ich wyrażenia wymagające ze względu na interes Państwa utrzymywania w tajemnicy. Są one oznaczone klauzulą tajności odpowiednio do potrzeby ich ochrony zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

2. Umawiające się Strony uzgadniają, że porównywalne są wymienione niżej klauzule tajności: Rzeczpospolita Polska Republika Federalna Niemiec ÂCIÂLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZE˚ONE STRENG GEHEIM GEHEIM VS-VERTRAULICH VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Artykuł 2 Działania wewnątrzpaństwowe

1. Umawiające się Strony podejmą na podstawie przepisów wewnątrzpaństwowych wszelkie odpowiednie działania w celu ochrony informacji niejawnych przekazywanych na podstawie niniejszej umowy drugiej Stronie lub wytworzonych u zleceniobiorcy w związku ze zleceniem dotyczącym informacji niejawnych. Zapewnią one tego rodzaju informacjom niejawnym co najmniej taką samą ochronę tajemnicy, jaka obowiązuje w procedurze dotyczącej własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności.

2. Informacje niejawne będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane. Umawiające się Strony nie będą udostępniać lub ujawniać w żadnym razie informacji niejawnych uzyskanych na podstawie niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody właściwego organu lub upoważnionej osoby drugiej Umawiającej się Strony, która nadała klauzulę tajności.

3. Informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które upoważnione są do dostępu do nich po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania sprawdzającego. Postępowanie sprawdzające musi być tak samo rygorystyczne jak postępowanie przeprowadzane dla uzyskania dostępu do krajowych informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą tajności. W przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności POUFNE/ VS-VERTRAULICH i wyższymi postępowanie sprawdzające powinno być przeprowadzone w każdym przypadku.

4. Każda z Umawiających się Stron zadba na własnym terytorium o przeprowadzanie niezbędnych inspekcji w zakresie bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

3. W odniesieniu do informacji niejawnych objętych klauzulą tajności ZASTRZE˚ONE i VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH artykuły 3, 4 i 7 nie mają zastosowania.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1748 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1751 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1750 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1749 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1747 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1745 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1744 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1743 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1742 z 20022002-12-11

  Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

  Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne (...)

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec (...)

 • Decyzja administracyjna a informacja publiczna

  Czy decyzja administracyjna, wydana w postępowaniu administracyjnym posiada walor informacji publicznej i powinna być udostępniona?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1749

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-03 poz. 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 września 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-23 poz. 166

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1215

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-27 poz. 981

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.