Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1758 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-11
Data wydania:2002-11-26
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1758 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 207                — 13183 —                Poz. 1758


1758

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143 i Nr 141, poz. 1178 i 1180) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176) wprowadza się następuje zmiany:

1) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: „§ 11a. Zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela dokonuje się, z zastrzeżeniem § 14, przez naklejenie na dokumencie znaków opłaty skarbowej. Naklejone znaki kasuje poręczyciel, umieszczając na nich datę i swój podpis.”;

2) uchyla się § 12 i 13;

3) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14.

1. Notariusze, jako płatnicy opłaty skarbowej, od sporządzanych dokumentów pobierają opłatę gotówką.

2. Notariusze wskazują w treści sporządzanych dokumentów podstawę prawną i sposób obliczenia opłaty skarbowej, bądź fakt jej niepobrania wraz z podaniem podstawy prawnej.

3. Notariusze są obowiązani:

1) założyć i prowadzić na każdy rok kalendarzowy osoby rejestr opłaty skarbowej oraz ponumerować jego karty,

2) dokonać podsumowania w rejestrze kwot pobranej opłaty skarbowej za każdy okres, w którym dokonywane jest rozliczenie opłaty z właściwym organem podatkowym,

3) w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę skarbową pobrano: a) przesyłać właściwemu miejscowo organowi podatkowemu odpis rejestru opłaty skarbowej pobranej w danym miesiącu, b) przekazywać opłatę skarbową na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta), c) sporządzać i przesyłać właściwemu miejscowo organowi podatkowemu informację o należnościach wpłacanych z tytułu tej opłaty; informacja powinna określać imię i nazwisko notariusza, siedzibę kancelarii notarialnej oraz wysokość pobranej i przekazywanej opłaty skarbowej,

4) odnotować w rejestrze kwotę opłaty skarbowej przekazanej na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta), datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczyła.

4. Rejestr opłaty skarbowej powinien zawierać następujące informacje:

1) liczbę porządkową,

2) datę sporządzenia aktu,

3) numer repertorium „A”,

4) imiona i nazwiska albo nazwę lub firmę oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy dokumentu (mocodawcy, poręczyciela),

5) określenie czynności,

6) kwotę pobranej opłaty skarbowej,

7) uwagi.

5. Notariusze mogą zastąpić rejestr opłaty skarbowej repertorium „A”, przewidzianym w przepisach o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych; przepisy dotyczące rejestru opłaty skarbowej stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.”;

4) uchyla się § 15;

5) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W razie powstania okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, podmioty, do których wniesiono podanie lub którym podanie przekazano albo które nie dokonały czynności urzędowej, są obowiązane przekazać podanie ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej bądź z adnotacją o dokonanej zapłacie opłaty skarbowej bądź kopię tego podania poświadczoną przez organ administracji publicznej, właściwemu miejscowo organowi podatkowemu w celu dokonania zwrotu opłaty. Przekazanie podania następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanego.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1758 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1762 z 20022002-12-11

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1761 z 20022002-12-11

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1760 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1759 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1757 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1756 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1755 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1754 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1753 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1752 z 20022002-12-11

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

  W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1804

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1330

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.