Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-12
Data wydania:2002-12-04
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 2002


Strona 1 z 3
1765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 7;

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9.

1. W przetargach mogą brać udział banki, z którymi Minister Finansów zawarł umowę przyznającą prawo do składania ofert na wszystkich rodzajach przetargów, określonych w rozporządzeniu (Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych), z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przetargach bonów skarbowych mogą brać udział banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Warto———————

1)

ściowych. Szczegółowe warunki i tryb nabywania bonów skarbowych przez te banki zostaną określone w umowie z Ministrem Finansów.

3. Uczestnikami przetargów mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

3) uchyla się § 10;

4) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. List emisyjny jest podawany przez Ministra Finansów do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnokrajowym lub za pomocą innych środków przekazu, w szczególności bankowych systemów informacji.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przed każdym przetargiem Minister Finansów podaje informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu,

2) kody bonów skarbowych,

3) przewidywaną wartość nominalną bonów skarbowych o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży na przetargu,

4) okresy, na jakie bony są emitowane.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14.

1. Oferty zakupu bonów skarbowych składają uczestnicy przetargu w imieniu własnym i na własny rachunek.

2. W ofercie zakupu bonów skarbowych uczestnicy przetargu określają liczbę bonów skarbowych, które chcą nabyć, oraz podają cenę z dokładnością do jednego grosza, którą gotowi są zapłacić za każdy bon skarbowy, zwaną dalej „ceną przetargową”.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387.

Dziennik Ustaw Nr 208                — 13232 —                Poz. 1765


3. Wartość nominalna oferty z daną ceną przetargową, przedstawiona przez jednego uczestnika przetargu, nie może być mniejsza od określonej w liście emisyjnym.”;

7) w § 15: a) uchyla się ust. 1, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu,

2) termin wykupu bonów skarbowych,

3) okres, na jaki bony skarbowe są emitowane,

4) liczbę bonów skarbowych w sztukach,

5) cenę przetargową,

6) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej uczestnika przetargu,

7) upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 20 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów skarbowych i zaoferowaną cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia — w sytuacji, o której mowa w § 23,

8) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na którym nabyte przez uczestnika przetargu bony skarbowe zostaną zarejestrowane,

9) pieczęć i podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargu.”;

8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Agent emisji wystawia w terminie dwóch dni od dnia przetargu potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia oferty przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3.”;

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po każdym przetargu Minister Finansów sporządza i podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 12 ust. 4, informacje o wynikach przetargu.”;

10) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: „Rozdział 3a Przetarg uzupełniający § 18a.

1. Minister Finansów, nie później niż następnego dnia po terminie przetargu, może zaoferować do sprzedaży niesprzedaną lub dodatkową liczbę bonów skarbowych, według średniej ważonej ceny przetargowej przyjętych ofert na tym przetargu (przetarg uzupełniający).

2. Wartość nominalna bonów skarbowych oferowanych na przetargu uzupełniającym nie może być większa niż 20% wartości nominalnej bonów skarbowych oferowanych w dniu przetargu.

§ 18b. Zakupu bonów skarbowych na przetargu uzupełniającym mogą dokonywać jedynie uczestnicy przetargu, którzy dokonali zakupu bonów skarbowych w dniu przetargu. § 18c.

1. Minister Finansów podaje w dniu przetargu, po jego zakończeniu, informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu uzupełniającego,

2) wartość nominalną bonów skarbowych oferowanych do sprzedaży,

3) cenę bonów skarbowych o danym terminie wykupu,

4) termin wykupu i kod bonów skarbowych,

5) minimalną wartość nominalną oferty składanej przez uczestnika przetargu uzupełniającego,

6) termin składania ofert (dzień, godzina).

2. Informacja o przetargu uzupełniającym jest podawana przez Ministra Finansów do wiadomości publicznej w sposób określony w § 12 ust.

4. § 18d.

1. Uczestnicy przetargu uzupełniającego składają oferty zakupu bonów skarbowych w dniu tego przetargu, do godziny ustalonej w informacji, o której mowa w § 18c.

2. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu uzupełniającego,

2) kod oraz liczbę bonów skarbowych o danym terminie wykupu w sztukach, które zamierza nabyć uczestnik przetargu uzupełniającego,

3) numer rachunku bonów skarbowych uczestnika przetargu uzupełniającego w Rejestrze, na który uczestnik nabywa bony skarbowe,

4) upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 20 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów skarbowych i zaoferowaną cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia — w sytuacji, o której mowa w § 23,

5) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej,

6) stempel firmowy i podpis oferenta.

3. Wartość oferty złożonej przez jednego uczestnika przetargu uzupełniającego nie może być większa niż wartość nominalna bonów skarbowych oferowanych na przetargu uzupełniającym. § 18e.

1. Uczestnicy przetargów uzupełniających, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu za nabyte, w wyniku przyjęcia oferty, bony skarbowe o danym terminie wykupu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1778 z 20022002-12-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1777 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1776 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1775 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1774 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1773 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1772 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1771 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1770 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1769 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1768 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1767 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1766 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1764 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1763 z 20022002-12-12

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2805

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-31 poz. 1389

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.