Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1773 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-12
Data wydania:2002-12-02
Data wejscia w życie:2002-12-26
Data obowiązywania:2002-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1773 z 2002


Strona 1 z 3
1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, ———————

1)

poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz.

1271) zarządza się, co następuje:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 208                — 13264 —                Poz. 1773


§

1. 1. Przez krajową podróż służbową należy rozumieć wykonywanie przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, czynności służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę Biura Ochrony Rządu, w której funkcjonariusz pełni służbę, zwaną dalej „stałym miejscem pełnienia służby”, w terminie i miejscu na terenie kraju określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

2. Polecenie odbycia krajowej podróży służbowej wydaje Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniona przez niego osoba.

3. W przypadku funkcjonariusza zamieszkałego poza stałym miejscem pełnienia służby Szef Biura Ochrony Rządu może uznać, dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej, miejscowość zamieszkania jako stałe miejsce pełnienia służby, jeżeli spowoduje to zmniejszenie kosztów krajowej podróży służbowej.

4. Czas krajowej podróży służbowej określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje czas pomiędzy wyjazdem ze stałego miejsca pełnienia służby i powrotem do tego miejsca. § 2.

1. Z tytułu krajowej podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługują:

1) dieta;

2) zwrot kosztów przejazdu na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel krajowej podróży służbowej i z powrotem;

3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej;

4) zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg;

5) zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

2. Funkcjonariuszowi przebywającemu w krajowej podróży służbowej co najmniej 10 dni przysługuje prawo do przejazdu na koszt Biura Ochrony Rządu do miejscowości zamieszkania w dniu wolnym od służby. Za czas pobytu w miejscowości zamieszkania nie przysługują żadne należności oraz zwrot kosztów.

3. W przypadku gdy krajowa podróż służbowa funkcjonariusza odbywa się w granicach administracyjnych powiatu stanowiącego stałe miejsce służby funkcjonariusza albo jego miejsce zamieszkania, funkcjonariuszowi przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów. § 3.

1. Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia funkcjonariusza w czasie krajowej podróży służbowej.

2. Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach dotyczących ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

3. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady:

1) jeżeli krajowa podróż służbowa trwała nie dłużej niż dobę i wynosi: a) od 8 do 12 godzin — przysługuje 50% diety, b) ponad 12 godzin — przysługuje 100% diety;

2) jeżeli krajowa podróż służbowa trwała dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: a) do 8 godzin — przysługuje 50% diety, b) ponad 8 godzin — przysługuje 100% diety.

4. Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a także w razie gdy funkcjonariuszowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie oraz w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i

3. § 4.

1. Ârodkami transportu, którymi może być odbyta krajowa podróż służbowa, są:

1) samolot;

2) samochód osobowy;

3) środki publicznego transportu zbiorowego spółki akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” oraz środki komunikacji autobusowej;

4) motocykl lub motorower.

2. Szef Biura Ochrony Rządu lub osoba przez niego upoważniona wskazuje w poleceniu wyjazdu służbowego rodzaj środka transportu, spośród wymienionych w ust. 1, właściwy do odbycia krajowej podróży służbowej, uwzględniając posiadane przez funkcjonariusza uprawnienia do przejazdów ulgowych, dogodność połączeń na danej trasie oraz termin i pilność załatwienia sprawy.

3. Na wniosek funkcjonariusza jego przełożony, o którym mowa w ust. 2, może wyrazić zgodę na przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem niepozostającym w dyspozycji Biura Ochrony Rządu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, nie wyższych niż określone na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust.

2. § 5.

1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w krajowej podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi, który podróż służbową odbywa samochodem służbowym lub pojazdem, o którym mowa w § 4 ust.

3. § 6.

1. Za nocleg w hotelu lub kwaterze prywatnej podczas krajowej podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

2. Funkcjonariuszowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku z hotelu bądź z kwatery prywatnej, przysługuje ryczałt w wysokości 150% diety za każdy nocleg.

3. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700.

4. Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg nie przysługuje funkcjonariuszowi:

1) po nocnej podróży, w czasie której funkcjonariusz korzystał z wagonu sypialnego lub kuszetki;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1773 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1778 z 20022002-12-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1777 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1776 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1775 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1774 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1772 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1771 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1770 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1769 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1768 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1767 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1766 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1765 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1764 z 20022002-12-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1763 z 20022002-12-12

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja czasu pracy

  Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczać delegacje - czy wliczać je do czasu pracy?

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

 • Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

  Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, (...)

 • Wykonywanie obowiązków pracowniczych

  Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje?

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Pracownik firmy transportowej delegowany jest w podróż służbową poza granice kraju. Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej samochodem ciężarowym wyposażonym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe może być zachowane uposażenie według grupy przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-29 poz. 1159

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych poza Biuro Ochrony Rządu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 189

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.