Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1784 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-13
Data wydania:2002-12-03
Data wejscia w życie:2002-12-13
Data obowiązywania:2002-12-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1784 z 2002


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 210                — 13310 —                Poz. 1784


1784

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 392 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) tabelę stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw, stanowiącą załącznik nr 2a do rozporządzenia,”;

2) w § 4 skreśla się wyrazy „i gminy Warszawa-Centrum”;

3) w § 7: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1 „1 2 Komendant straży w gminach: — powyżej 100 tys. mieszkańców — powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców — do 15 tys. mieszkańców „1a. Dodatek specjalny przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach: miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców — w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.”, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i gminy Warszawa-Centrum”;

4) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) I Tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, b) w IA Tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie: 3 XVI—XIX XV—XVIII XV—XVII 4 7 7 6 5 6

wyższe

5”

c) w II Tabeli: — skreśla się Ip. 1, — Ip. 5 otrzymuje brzmienie: 1 „5. 2 Pozostali członkowie zarządu w powiecie: — powyżej 120 tys. mieszkańców — powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców — do 60 tys. mieszkańców 3 XVIII—XIX XVII—XVIII XVI—XVII 4 6 6 6 5 6

—”

— po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu: 1 „6a. Geolog powiatowy 2 3 XV — XIX 4 9 5 wyższe odpowiedniej specjalności 6

5”

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1784 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1795 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1794 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1793 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1792 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1791 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1790 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2003 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1789 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1788 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1787 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1786 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1785 z 20022002-12-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-21 poz. 549

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 23/2001.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 448

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.