Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1796 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-14
Data wydania:2002-12-11
Data wejscia w życie:2002-12-14
Data obowiązywania:2002-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1796 z 2002


Strona 1 z 38
1796

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na podstawie art. 102 ust. 3 i 4 oraz w związku z art. 103 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2002 r. z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów za———————

1)

granicznych, oraz wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

4) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2002 r. z upływem roku budżetowego. § 2.

1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt

1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Ustala się plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczo-

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685.

Dziennik Ustaw Nr 211                — 13342 —                Poz. 1796


nych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 20 grudnia 2003 r. §

4. Dysponenci części budżetowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych informacje o wykonaniu planów finansowych wymienionych w § 2

ust. 2 i § 3 ust. 1, w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie sporządzania sprawozdawczości budżetowej, dla sprawozdań o wydatkach budżetowych. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. (poz. 1796)

Załącznik nr 1

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1796 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.