Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1797 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-14
Data wydania:2002-12-02
Data wejscia w życie:2002-12-14
Data obowiązywania:2002-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1797 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 211                — 13380 —                Poz. 1797


1797

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. Nr 39, poz. 460). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. (poz. 1797)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO §

1. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Farmaceutycznego. §

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w §

3. §

3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Departament Nadzoru;

2) Departament Organizacyjno-Prawny;

3) Departament Inspekcji do Spraw Wytwarzania;

4) Biuro Administracyjno-Budżetowe.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1797 z 2002 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1796 z 20022002-12-14

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.