Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1815 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2002-12-17
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1815 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 214                — 13518 —                Poz. 1815


1815

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska — przewodnicząca, Jerzy Ciemniewski, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

nego wymogu publikacji jako warunku wejścia w życie rozporządzenia, — art. 7, art. 148 pkt 6 w związku z art. 171 ust. 2, art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), bowiem został niezachowany przewidziany w tej ustawie tryb, a w konsekwencji bezzasadnie uniemożliwiono jednostkom samorządu terytorialnego i zamieszkałym tam społecznościom realizację praw zagwarantowanych im przez Konstytucję i ustawy, orzeka: I

1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4a i 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) jest zgodny z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 156, poz. 1818): a) jest niezgodne z art. 7 Konstytucji oraz z art. 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984); b) jest zgodne z art. 2 Konstytucji i art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984); c) nie jest niezgodne z art. 88 ust. 1, art. 148 pkt 6 w związku z art. 171 ust. 2, art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 3b ustawy powołanej pod lit. a. II Rozporządzenie, o którym mowa w punkcie I. 2, traci moc z dniem 31 sierpnia 2003 r. III A ponadto postanawia umorzyć postępowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyj-

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców, Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 26 listopada 2002 r.:

1) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4a i 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji;

2) wniosku Rady Miejskiej w Kostrzynie o zbadanie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 156, poz. 1819) w zakresie powodującym przesunięcie terminu przyłączenia wsi Szumiłowo do Miasta Kostrzyna z dnia 1 stycznia 2002 r. na dzień 1 stycznia 2004 r. z art. 2 i 7 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zm.);

3) wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 156, poz. 1818) w zakresie, w jakim przepisy te skreślają § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631) oraz przewidują wejście w życie nowelizacji w dniu 31 grudnia 2001 r. z: — art. 2, art. 88 ust. 1 Konstytucji oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zm.), bowiem wydanie aktu prawnego nastąpiło z mocą wsteczną, została nieokreślona niezbędna vacatio legis oraz nastąpiło naruszenie konstytucyj-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1815 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1816 z 20022002-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1814 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1813 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1812 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1811 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1810 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1809 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1808 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1807 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1806 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1805 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.