Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-11-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 8

Dziennik Ustaw Nr 216

6) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:                — 13572 —                Poz. 1824


4) spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem.

3. Przy udzielaniu poręczenia i gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się art. 2a ust.

2.

4. Poręczenie i gwarancja, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą być udzielone jednokrotnie.”;

„1. Poręczenie i gwarancja mogą być udzielone do wysokości 60% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją oraz do wysokości 60% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem.”, b) w ust. 2 po wyrazie „poręczenia” dodaje się wyrazy „lub gwarancji”;

7) uchyla się art. 6;

8) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:

1) rozwój lub utrzymanie infrastruktury,

2) rozwój eksportu dóbr i usług,

3) ochronę środowiska,

4) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy regionalnej,

5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,

6) restrukturyzację przedsiębiorstw.

2. Poręczenie lub gwarancja mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na:

1) finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć polegających na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10 000 000 euro,

2) zasilenie funduszy utworzonych, na mocy odrębnych ustaw, w Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodzą ze źródeł innych niż budżet państwa, z wyłączeniem środków budżetu państwa, które zostały wydatkowane na dopłaty do kredytu objętego preferencyjnym oprocentowaniem,

3) utworzenie przez banki linii kredytowych w celu: a) finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców, b) współfinansowania programów lub projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,

9) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „w art. 7 ust. 4” zastępuje się wyrazami „w art. 2b ust. 2 oraz w art. 7 ust. 2 pkt 2”;

10) uchyla się art. 10 i 11;

11) w art. 12: a) w ust. 1 wyraz „poręczeń” zastępuje się wyrazami „poręczenia lub gwarancji”, b) w ust. 2 wyraz „może” zastępuje się wyrazami „lub gwarancja mogą”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku udzielenia poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1, może być również udzielone poręczenie lub gwarancja wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanej z emisją obligacji objętą poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, jeżeli transakcja taka odpowiada standardom określonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych lub Związek Banków Polskich.”, d) w ust. 3 wyraz „jest” zastępuje się wyrazami „lub gwarancja są”, e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Poręczenie lub gwarancja stanowią zabezpieczenie całkowite lub zabezpieczenie częściowe w rozumieniu ustawy o obligacjach.”;

12) uchyla się art. 13;

13) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 14. Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielone pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na cele określone w art. 7.”;

14) uchyla się art. 15;

15) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 16. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 4 i 5, art. 5 oraz art. 8.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Obligacje komunalne

  Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, (...)

 • Forma wniesienia wadium

  Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz oferent ma obowiązek złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, czy może być to kopia oryginału? Jeżeli dopuszczalna (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1325

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-31 poz. 1032

  Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 758

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-12 poz. 198

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.