Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-11-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 8

Dziennik Ustaw Nr 216

16) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                — 13573 —                Poz. 1824


c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. O zbyciu akcji, o których mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do zbywania akcji (udziałów) składających się na zasób nie stosuje się przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).”;

25) w art. 30 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) opłaty prowizyjne, o których mowa w art. 2 c ust. 1.”;

26) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 31.

1. Łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielonych na wykonanie zobowiązań objętych już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, w zakresie, w jakim nie powoduje to zwiększenia zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.”;

27) w art. 32 wyrazy „przepis art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 2b ust. 1”;

28) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osoby prawne wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 3 mogą udzielać poręczenia lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 60% wartości kapitałów (funduszy) własnych, określonych według stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego udzielenie poręczenia lub gwarancji, z zastrzeżeniem że kwota poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania określonego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości tych kapitałów (funduszy).”;

29) w art. 34: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Osoby prawne, wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 3, które udzieliły poręczenia lub gwarancji, przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych półroczne informacje o:”, b) w ust. 2 wyraz „kwartału” zastępuje się wyrazem „półrocza”;

„1. W przypadku gdy liczba nabywców obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją jest wyższa niż 15, wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji następuje na wniosek i za pośrednictwem banku-reprezentanta w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.”;

17) uchyla się art. 18;

18) uchyla się rozdział 4;

19) w art. 23: a) w ust. 1 wyrazy „7 mln ECU” zastępuje się wyrazami „równowartość 500 000 euro”, b) uchyla się ust. 3;

20) uchyla się art. 24;

21) w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Uprawnienia wynikające z akcji i udziałów, o których mowa w ust. 3, wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.”;

22) w art. 26: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Do ustalenia łącznej kwoty poręczeń i gwarancji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do poręczenia i gwarancji, o których mowa w art. 2b ust. 2, przyjmuje się wartość kredytu powiększoną o skumulowane odsetki za okres spłaty w zakresie, w jakim kredyt oraz odsetki są objęte poręczeniem lub gwarancją.”, b) w ust. 4 wyrazy „28 lutego” zastępuje się wyrazami „30 czerwca”;

23) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 27. Ârodki uzyskane ze zbycia akcji (udziałów) składających się na zasób mogą być przeznaczone jedynie na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.”;

24) w art. 28: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Akcje i udziały składające się na zasób zbywa, z zastrzeżeniem ust. 1a, Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Akcje składające się na zasób, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym, zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Obligacje komunalne

  Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, (...)

 • Forma wniesienia wadium

  Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz oferent ma obowiązek złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, czy może być to kopia oryginału? Jeżeli dopuszczalna (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1325

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-31 poz. 1032

  Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 758

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-12 poz. 198

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.