Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-11-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 216                — 13582 —                Poz. 1826


„6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.”. Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 3a;

2) w art. 4: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 60% — na zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.”; b) uchyla się ust.

3. Art. 5. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 56a w brzmieniu: „Art. 56a. Zachowują moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 2.”;

2) w art. 58: a) skreśla się wyrazy „i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r.”, a pozostałą treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r., oraz art. 2 pkt 9, art. 3 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 56a, które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2003 r. w zakresie wyliczenia wpłat gmin górniczych na 2003 r.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) w art. 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Na potrzeby obliczania zapotrzebowania na dotacje na 2003 r. w sposób określony w ust. 1 liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 3, ustala się przyjmując liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.”. Art. 7. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) uchyla się art.

10. Art. 8. Na potrzeby wyliczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r. przyjmuje się liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. Art. 9.

1. W 2003 r. gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, określonych w art. 24 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2002 w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r., w wysokości wynikającej z dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutków, wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2002.

2. Do rozliczenia faktycznych rocznych skutków, wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2002, w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. Art. 10. Ilekroć w innych aktach prawnych jest mowa o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2002, należy przez to rozumieć ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2003. Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1826 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1831 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1830 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1829 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1828 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1827 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1825 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1824 z 20022002-12-17

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie spadku nabytego przez gminę

  Czy gmina uzyskując prawo własności nieruchomości - jako wynik postępowania sądowego - w drodze nabycia spadku, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku od spadku (...)

 • Nadzór nad stowarzyszeniem

  Nadzór nad stowarzyszeniami sprawują organy administracji. Czy w sytuacji, gdy dane stowarzyszenie ma siedzibę w mieście, w którym organem wykonawczym jest burmistrz, (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

  Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-19 poz. 1710

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1429

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-30 poz. 354

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 2

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2045

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.